Uzávěrka 15. 2.

Národní dům Frýdek-Místek – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 15. 1. 2019

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Národní dům Frýdek-Místek.

Platová třída v souladu s Nař. vlády č. 341/2017 Sb. dle dosaženého vzdělání

Pracovní poměr: doba neurčitá

Požadované předpoklady:

 1. minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 2. znalost problematiky řízení příspěvkové organizace
 3. základní znalost následujících předpisů:
 • zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 1. orientace v kulturním prostředí
 2. praxe s organizováním kulturních a společenských akcí
 3. praxe na výkonné řídící pozici výhodou
 4. organizační a komunikační dovednosti
 5. občanská a morální bezúhonnost
 6. zdravotní způsobilost

Písemně zašlete:

 • přihlášku: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

(uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail)

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
  a o odborných znalostech a dovednostech
 • koncepci rozvoje organizace (maximálně 4 strany strojopisu)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání požadované činnosti (ne starší tří měsíců)

K výběrovému řízení budou přijaty pouze přihlášky podané do uvedeného termínu a doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis, koncepci rozvoje organizace a čestné prohlášení vlastnoručně podepište).

Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

Předpokládaný nástup: dohodou

Informace: www.frydekmistek.cz

Přihlášky podejte v termínu do 15. 2. 2019 na adresu: MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU, Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Radniční č. p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek, k rukám Ing. Jiřího Adámka; obálku označte textem „Výběrové řízení – neotvírat“.