Uzávěrka 11. 4.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 15. 2. 2023

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod.

Požadavky:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

• orientace v oblasti muzejnictví a všeobecný kulturní přehled

• znalost fungování a financování příspěvkových organizací

• minimálně tříletá praxe s vedením a rozvojem lidí

• schopnost motivace, podpory a manažerské kontroly zaměstnanců, schopnost nalézat a probouzet v zaměstnancích jejich vlastní potenciál

• aktivní znalost anglického jazyka

• organizační a řídící schopnosti

• schopnost koncepčního, logického myšlení a schopnost analyzovat, vyhodnocovat analýzy a formulovat řešení

• komunikační a vyjednávací dovednosti, schopnost navázat a udržovat vysokou úroveň intenzivní spolupráce s organizacemi a institucemi působícími na úseku kultury

• vysoká flexibilita a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost

• vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích

• uživatelská znalost operačního programu MS Windows a souvisejících programů (MS Office)

• občanská a morální bezúhonnost

Výhodou:

• zkušenosti s řízením organizace muzejního typu

• orientace v právní problematice kultury, muzejnictví a památkové péče

• aktivní znalost německého jazyka

Nabízíme:

• pracovní poměr na dobu neurčitou

• platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

• možnost nadtarifních a mimořádných složek platu

• možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje

• nástup nejdříve možný po jmenování Radou Kraje Vysočina (předpokládaný termín červen 2023)

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

• jméno a příjmení uchazeče

• místo trvalého pobytu uchazeče

• kontaktní spojení (telefon, e-mail)

• datum a podpis uchazeče

K písemné přihlášce je nutné přiložit:

• strukturovaný profesní životopis

• motivační dopis uchazeče k nabízenému pracovnímu místu

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

• doložení minimálně tříleté praxe s vedením a rozvojem lidí (potvrzení zaměstnavatelů/kopie pracovněprávních dokumentů/čestné prohlášení)

• návrh vlastní koncepce řízení a rozvoje organizace, včetně návrhu odborného směřování a financování organizace s ohledem na ekonomické dopady navrhovaných opatření s výhledem na 5 let, v max. rozsahu 4 stran formátu A4

• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Přihlášku je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů na pozici ředitelky/ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Přihlášku k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Přihlášku je nutné doručit v písemné podobě a tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 11. 4. 2023 do 12 hodin. Obálku je třeba zřetelně označit slovy: „Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace ředitelka/ředitel – neotvírat“. Na později doručené nebo neúplné přihlášky nebude brán zřetel. Vyhlašovatel si vyhrazuje v rámci realizace výběrového řízení právo provést psychologické testování.

Úplné znění výběrového řízení naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina.