Uzávěrka 30. 9.

Muzeum umění Olomouc – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 30. 7. 2019

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele /ředitelky Muzea umění Olomouc.

Podmínky výběrového řízení:

 • Výběrové řízení je vyhlášeno jako otevřené.
 • Výběrového řízení na uvedenou pozici se může účastnit pouze osoba, která podá žádost o účast ve výběrovém řízení a doloží splnění níže uvedených požadavků.

Požadované předpoklady:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně magisterského stupně.
 • Znalosti zvláště v oblasti muzeí a galerií, znalost oborové legislativy a Státní kulturní politiky, znalost profesního etického kodexu ICOM, znalost fungování veřejné správy a kultury obecně.
 • Minimálně tři roky praxe v řídící funkci, ideálně se zkušeností s řízením velké kulturní instituce. Schopnost dlouhodobého řízení náročných systémů, flexibilita.
 • Aktivní znalost angličtiny. Znalost dalších světových jazyků výhodou. Doložení certifikátů dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (od stupně B výše) výhodou.
 • Znalost principů fungování a financování státní příspěvkové organizace.
 • Vynikající komunikační, prezentační a organizační schopnosti, strategické a analytické myšlení.
 • Občanská bezúhonnost.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení,
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvaléhopobytu,kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce je nutno připojit:

 • základní životopisné údaje a podrobný profesní životopisvčetně vlastnoručního podpisu s údaji o dosavadníchzaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech,
 • přehled publikační činnostiv oboru,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • motivační dopis (v rozsahu max. dvou normostran),
 • koncepci Muzea umění Olomouc na léta 2019–2025, zpracovanou v souladu s přílohou příkazu ministra kultury č. 13/2018 – viz Příloha níže,
 • osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení podle ustanovení § 2 a 4 zákona č.451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění) – nevztahuje se na cizí státní příslušníky a osoby narozené po 1. 12. 1971,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., a se zveřejněním koncepce na webových stránkách ministerstva,
 • cizí státní příslušníci předloží doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů, ne starší tří měsíců.

Požadovaný nástup do funkce:

 • dle dohody, optimálně 1. listopadu 2019. Funkční období je šestileté.

Platové zařazení:

 • dle zákoníku práce do tarifní třídy T16, příplatek za vedení, možnost osobního ohodnocení.

Přihlášky zasílejte:

 • poštou doporučeně tak, aby byly vyhlašovateli doručeny nejpozději do 30. září 2019
  na adresu: Ministerstvo kultury ČR, Odbor muzeí, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1.

Obálku výrazně označte:

 • „Odbor muzeí – výběrové řízení Muzeum umění Olomouc – NEOTVÍRAT“

Informace a písemné podklady lze obdržet u náměstka pro řízení Sekce kulturního dědictví: Vlastislav Ouroda, T 257 085 405, E

Koncepční materiály Muzea umění Olomouc jsou uveřejněny na webových stránkách instituce: https://www.muo.cz/

Upozornění:

Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel schválených ministrem kultury, vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Příloha k čl. II odst. 3 příkazu ministra kultury č. 13/2018

Osnova koncepce pro střední horizont (6 let):

 1. Poslání, vize a sdílené hodnoty.
 2. Strategické cíle:
  1. Strategie odborných činností,
  2. Investiční strategie,
  3. Finanční strategie,
  4. Personální strategie,
  5. Obchodní a marketingová strategie.
 3. Zhodnocení aktuálního stavu organizace.
 4. Identifikace rizik a návrh jejich řešení.
 5. Dlouhodobé cíle (přesahující střední horizont).

Slovní charakteristika dokumentu strategického řízení:

 • charakterizuje poslání organizace, nabízí vizi ve střednědobém horizontu a definuje sdílené hodnoty,
 • popisuje výchozí stav, vymezuje cílový stav na konci střednědobého horizontu, v náznacích uvádí strategické cíle v dlouhodobém horizontu,
 • odpovídá v úplnosti a vyčerpávajícím způsobem na otázky změn organizační struktury, faktickými argumenty je odůvodňuje,
 • předkládá soubor navrhovaných opatření odborné, kulturní, finanční, provozní a majetkové povahy,
 • vychází z věrohodné analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, případně dalších vhodných analytických nástrojů,
 • reflektuje platnou právní úpravu právní formy státní příspěvkové organizace a nevybočuje ze stávajícího právního rámce,
 • zakládá cíle dlouhodobého časového horizontu výlučně na prolongaci přiměřených očekávání budoucího vývoje.