Uzávěrka 14. 6.

Muzeum umění a designu Benešov – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 22. 5. 2019

Rada města Benešov vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky Muzea umění a designu.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. října 2019.

Požadavky:
• Vysokoškolské vzdělání ekonomického, případně uměleckého směru
• Znalost právní, ekonomické a personální problematiky příspěvkových organizací
• Znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů
• Základní orientace v oblasti kultury 20. a 21. století
• Základní orientace ve sbírkotvorné problematice – ochrana sbírek muzejní povahy dle zákona č. 122/2000 Sb.
• Zkušenosti s vedením kolektivu
• Zkušenosti s pořádáním výstav a kulturních akcí
• Zkušenost s fundraisingem, s projektovým managementem a získáváním dotací
• Aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (AJ, NJ, FJ)

Výhodou:

• Nejméně 3 roky praxe při řízení příspěvkové organizace
• Základní orientace v oblasti muzejního software a databází
Předpoklady:
• Organizační schopnosti a komunikační dovednosti
• Zdravotní způsobilost
• Znalost českého jazyka
• Bezúhonnost
• Plná způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost)

Obsahové náležitosti přihlášky:
• Jméno, příjmení a titul uchazeče, pozice, na kterou se uchazeč hlásí
• Datum a podpis uchazeče
• Ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
• Strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
• Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (případně ověřená kopie)
• Osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (netýká se uchazečů narozených po 1. 12. 1971)
• Originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší
2 měsíců)
• Návrh Koncepce řízení Muzea umění a designu v Benešově 2020–2025, obsahující předpokládaný rozvoj této organizace v oblasti ekonomické, finanční, personální, v oblasti spolupráce se zřizovatelem, veřejnou správou a dalšími institucemi na kulturním životě města a regionu, a to v rozsahu minimálně 4 normostran

Do výběrového řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami doručené poštou na adresu: Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

nebo doručené osobně na podatelnu tamtéž, a to nejpozději do 14. června 2019.

Přihláška včetně příloh musí být v zalepené obálce označené slovy: „Výběrové řízení Muzeum umění a designu Benešov – NEOTVÍRAT“.