Muzeum umění a designu Benešov – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 19. 9. 2019

Rada města Benešov vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky Muzea umění a designu v Benešově s předpokládaným nástupem do funkce 1. 1. 2020.

Požadavky:
• Vysokoškolské vzdělání ekonomického, případně uměleckého směru
• Znalost právní, ekonomické a personální problematiky příspěvkových organizací
• Znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů
• Základní orientace v oblasti kultury 20. a 21. století
• Základní orientace ve sbírkotvorné problematice – ochrana sbírek muzejní povahy dle zákona č. 122/2000 Sb.
• Zkušenosti s vedením kolektivu
• Zkušenosti s pořádáním výstav a kulturních akcí
• Zkušenost s fundraisingem, s projektovým managementem a získáváním dotací
• Aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (AJ, NJ, FJ)

Výhodou jsou:
• Nejméně tři roky praxe při řízení příspěvkové organizace  
• Základní orientace v oblasti muzejního software a databází

Předpoklady:
• Organizační schopnosti a komunikační dovednosti
• Zdravotní způsobilost
• Znalost českého jazyka
• Bezúhonnost
• Plná způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost)

Obsahové náležitosti přihlášky:
• Jméno, příjmení a titul uchazeče, pozice, na kterou se uchazeč hlásí
• Datum a podpis uchazeče
• Ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
• Strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
• Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (případně ověřená kopie)
• Osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (netýká se uchazečů narozených po 1. 12. 1971)
• Originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší dvou měsíců)
• Návrh „Koncepce řízení Muzea umění a designu v Benešově 2020–2025“ obsahující předpokládaný rozvoj této organizace v oblasti ekonomické, finanční, personální, v oblasti spolupráce se zřizovatelem, veřejnou správou a dalšími institucemi na kulturním životě města
a regionu, a to v rozsahu minimálně 4 normostran

Do výběrového řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami doručené poštou, na adresu město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, nebo doručené osobně na podatelnu města Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, a to nejpozději do 8. 11. 2019. Přihláška včetně příloh musí být v zalepené obálce označené slovy: „Výběrové řízení Muzeum umění a designu Benešov – NEOTVÍRAT“.