Uzávěrka 11. 10.

Muzeum a Pojizerská galerie Semily – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 8. 10. 2019

Město Semily vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Muzeum a Pojizerská galerie Semily.

Platové zařazení: plat na základě nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Předpokládaný datum nástupu: 1. 1. 2020 (nebo dle dohody)

Požadavky:

– vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání
– praxe v oboru vítána

– zkušenost s řízením kolektivu minimálně tři roky
– bezúhonnost – za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena

  1. a)  pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
  2. b)  pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související se správou majetku, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena

– organizační a řídící schopnosti

Písemná přihláška musí obsahovat:

– jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, telefonní kontaktní údaje, e-mail, datum a podpisuchazeče

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:

– strukturovaný životopis (zachycující dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti se vztahem k činnosti ředitele)
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tři měsíce
– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
– návrh koncepce rozvoje a řízení Muzea a Pojizerské galerie Semily na období čtyř let v rozsahu max. 4 stran formátu A4

Koncepce řízení organizace musí obsahovat:
– Cíl
– Rozpočet

– Personální zajištění
– Investiční činnost
– Nové činnosti, invence, kreativita, vlastní aktivity
– Opatření k racionalizaci provozu

Podání přihlášek do výběrového řízení:

– Lhůta pro podání přihlášek končí 11. 10. 2019 do 12.00.
– Předpokládaný termín konání výběrového řízení 22. 10. 2019, upřesnění bude zasláno e-mailem.

  • Přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a topísemně v uzavřených obálkách s označením „VŘ – ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily – neotvírat!“. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit.
  • Místem pro osobní podání přihlášky je podatelna Městského úřadu Semily, Riegrovo nám. 63.
  • Přihlášku je možno podat v pracovních dnech – pondělí, středa 8.00–17.00, v ostatních pracovních dnech 8.00–14.00. Doporučenou zásilkou je možné nabídku zaslatprostřednictvím držitele poštovní licence na adresu Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily. Za okamžik předání nabídky v případě doručení je považován okamžik převzetí zásilky adresátem.

Město Semily si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nepřijmout nabídku žádného uchazeče, a to i bez udání důvodu.

Bližší informace Vám podá starostka města Lena Mlejnková, T 481 629 222 a M 776 194 131.