Uzávěrka 1. 4.

Muzeum a galerie v Prostějově – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 15. 2. 2021

Rada Olomouckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Muzea a galerie v Prostějově.

Předpoklady a požadavky na uchazeče:

 1. VŠ vzdělání v magisterském studijním programu (obor muzejnictví, historie, dějiny umění, ekonomika, právo nebo management výhodou);
 2. znalosti v oboru a zaměření organizace;
 3. znalost právních předpisů v oblasti muzejnictví a právních předpisů týkajících se činnosti příspěvkových organizací zřizovaných územně samosprávnými celky;
 4. praxe v řízení a vedení kolektivu minimálně 3 roky výhodou;
 5. komunikační a organizační schopnosti;
 6. dobrý zdravotní stav;
 7. řidičský průkaz skupiny B výhodou;

Obsahové náležitosti přihlášky:

 1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce;
 2. strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech;
 3. výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
 4. kopie osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních;
 5. originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele (ne starší než 3 měsíce);
 6. koncepce rozvoje organizace v rozsahu maximálně 4 stran (opatřená datem a podpisem uchazeče).

Platové zařazení: 13. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Termín podání přihlášek: do 1. 4. 2021
Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sportu kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. Obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITEL/KA“.

 

Složení výběrové komise:

předseda výběrové komise:
Bc. Jan Žůrek, člen Rady Olomouckého kraje
členové výběrové komise:
Ing. Milada Sokolová, členka Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu
PhDr. Marie Gronychová, ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace
Mgr. Libor Vojtek, vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje
doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., proděkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro rozvoj a vnější vztahy
Mgr. Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně
tajemník výběrové komise:
Mgr. David Sychra, vedoucí oddělení kultury na odboru sportu, kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje