Uzávěrka 30. 11.

Moravské zemské muzeum prodlužuje výběrové řízení na vedoucí/ho Etnografického ústavu

Publikováno 15. 11. 2022

Prodlužujeme výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Etnografického ústavu Historického muzea Moravského zemského muzea.

V rámci svého pověření odpovídá za odborné, vědecké a organizační řízení Etnografického ústavu v souladu s platnými právními normami a koncepcí rozvoje MZM. Spolupracuje s tuzemskými a zahraničními odbornými institucemi v rámci vědeckých projektů a výstavních aktivit.

Předpoklady pro výkon funkce:

 • vysokoškolské vzdělání, absolvent magisterského studia oboru, odbor Etnografie výhodou
 • kompetentnost představující potřebné vědomosti, dovednosti a zkušenosti uplatňované při výkonu funkce vedoucího Etnografického ústavu (znalost specializované legislativy zákon č. 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy v platném znění a související legislativy)
 • odborná praxe minimálně 5 let v paměťové či vědecké instituci výhodou
 • odpovídající praxe při vedení lidí
 • publikační činnost (k přihlášce je nutné přiložit výběrovou Bibliografii za posledních 5 let)
 • zkušenosti s řešením grantových a dotačních titulů výhodou
 • manažerské předpoklady, organizační schopnosti, zodpovědnost, samostatnost; časová flexibilita
 • aktivní znalost aspoň jednoho světového jazyka (AJ, NJ výhodou)
 • počítačová a informační gramotnost, trestní bezúhonnost

Předpokládaný nástup: dohodou, pracovní poměr bude uzavřen na plný pracovní úvazek, na dobu určitou jeden rok s následnou možností prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou.

Platové zařazení: 13. platová třída dle platových tarifů státních příspěvkových organizací, příplatek za vedení

Do přihlášky k výběrovému řízení uchazeč/ka uvede jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonní spojení, e-mail a podpis uchazeče/ky.

K přihlášce uchazeč/ka připojí tyto doklady:

 • motivační dopis (uvítáme argumenty pro Vaše přijetí, profesní orientaci, osobnostní rysy, zdůvodnění zájmu o danou pozici atd., max. 2 NS);
 • koncepci rozvoje Etnografického ústavu, která bude zaměřena na sbírkotvornou, vědeckou, popularizační a výstavní činnost na období 5 let (max. 6 NS)
 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních se stručným popisem vykonávaných prací a o odborných znalostech a dovednostech;
 • seznam výběrové Bibliografie za posledních 5 let;
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení (ve smyslu GDPR)

Přihlášky zasílejte elektronicky na e-mail s označením „Výběrové řízení – vedoucí Etnografického ústavu“ nejpozději do 30. 11. 2022 nebo poštou na adresu Moravské zemské muzeum, Mgr. K, Bednáriková,  Lidské zdroje, Zelný trh 6, 659 37 Brno.