Uzávěrka 14. 8.

Ministerstvo kultury ČR – konkurz (Sekce legislativní a ekonomické podpory kultury)

Publikováno 28. 7. 2022

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v Sekci legislativní a ekonomické podpory kultury.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. října 2022.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Koordinace zpracování komplexních podkladů pro jednání ministra ve vládě a v parlamentu,
  • rozpracování úkolů resortu vyplývajících z usnesení vlády a podání parlamentu, kontrola jejich termínů, plnění a navrhování potřebných opatření v této oblasti,
  • koordinace zpracování odborných obsahových stanovisek na Ministerstvu kultury k jednotlivým vládním a parlamentním materiálům, tvůrčí zpracovávání určených zadání v této oblasti,
  • vypracování podkladů a koordinace dílčích podkladů pro vystoupení ministra kultury včetně přípravy podkladů na ústní a písemné interpelace ministra v parlamentu,
  • další činnosti určené ministrem kultury, ředitelkou kabinetu ministra kultury a náměstkyní pro řízení sekce v rámci sjednaného druhu práce.

Podrobnosti