Uzávěrka 7. 8.

Ministerstvo kultury ČR – konkurz (Oddělení investic)

Publikováno 28. 7. 2022

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místov Oddělení investic Odboru ekonomického.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15. září 2022.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě:

  • Výkon koncepční činnosti v oblasti péče o kulturní památky a kulturní dědictví z hlediska zajišťování hospodaření s prostředky státního rozpočtu včetně komplexní koordinace a usměrňování nejrozsáhlejších projektů veřejných investic v oblasti péče o kulturní památky.
  • Odborná metodická činnost celorepublikového významu v oblasti investiční výstavby příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury.
  • Zajišťování činnosti správce programů reprodukce majetku zřízených v rámci ministerstva.
  • Posuzování účelnosti, efektivnosti, hospodárnosti, rozsahu a budoucí využitelnosti předmětů realizace investičních záměrů.
  • Provádění předběžné, průběžné a následné kontroly realizovaných investičních akcí.

Podrobnosti