Uzávěrka 10. 10.

Ministerstvo kultury – konkurz (Samostatné oddělení muzeí)

Publikováno 29. 9. 2022

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v Samostatném oddělení muzeí.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. prosince 2022.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě:

 • celostátní koordinace a usměrňování správy rozsáhlých a významných sbírkových předmětů
 • metodické usměrňování a provádění koncepční činnosti s celorepublikovou působností v oblasti muzejnictví
 • vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované činnosti v dílčích oblastech ochrany kulturního dědictví, kulturních památek, sbírkových předmětů, sbírek muzejní povahy a předmětů kulturní hodnoty
 • provádění analýz výsledků aplikace výzkumu a vývoje
 • stanovování celostátních principů a zásad koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy na úseku movitého kulturního dědictví a činnosti sbírkotvorných organizací
 • realizace výkonu zřizovatelských funkcí ke svěřeným muzejním organizacím v gesci Samostatného oddělení muzeí
 • posuzování a sledování naplňování koncepcí u svěřených příspěvkových organizací a jejich vnitřních norem, týkajících se ochrany a správy sbírek muzejní povahy
 • zpracování metodických textů, týkajících se ochrany a správy sbírek muzejní povahy
 • posuzování vnitřní normy týkající se ochrany a správy sbírek muzejní povahy u svěřených příspěvkových organizací a sledování jejich provozní záležitosti a odborné činnosti z hlediska zákona č. 122/2000 Sb.
 • provádění kontrolní činnosti dle zákona č. 122/2000 Sb.
 • vykonávání agendy určení kulturních statků o umístění do muzejních organizací dle § 18 odst. 2 vyhlášky MF č. 62/2001 Sb.
 • zpracovávání podkladů k dalším souvisejícím koncepčním materiálům a legislativním návrhům
 • agenda posuzování projektů IROP přidělených organizací
 • agenda výběrových řízení ředitelů PO v gesci SOM

Podrobnosti