Uzávěrka 18. 7.

Ministerstvo kultury – konkurz (Samostatné oddělení muzeí)

Publikováno 28. 6. 2022

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č. 381 v Samostatném oddělení muzeí.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. 12. 2026.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. září 2022.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě:

  • Činnosti spojené s metodickým usměrňováním v oblasti ochrany kulturních statků.
  • Komplexní činnosti spojené s tvorbou projektů změny formy vlastnictví majetku, analýzou a odborným posouzením souhrnu ekonomických a právních údajů.
  • Vykonávání dílčích legislativních prací, právních činností a příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce
  • Realizace administrativního procesu při udělování dotací ve svěřených dotačních programech.
  • Činnosti spojené s celostátní koordinací a usměrňováním správy sbírek muzejní povahy.
  • vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované činnosti v dílčích oblastech ochrany kulturního dědictví, kulturních památek, sbírkových předmětů, sbírek muzejní povahy a předmětů kulturní hodnoty.
  • Koordinace činnosti ministerstva a spolupráce s profesními sdruženími a spolky v oblasti muzejnictví.
  • Činnosti související s navracením majetku obětí holocaustu dle zákona č. 212/2000 Sb.
  • Plní další úkoly dle pokynu vedoucího oddělení.

Podrobnosti