Uzávěrka 21. 10.

Ministerstvo kultury – konkurz (právník/čka Odboru památkové péče)

Publikováno 29. 9. 2022

Státní tajemnice Ministersta kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v Oddělení právním Odboru památkové péče.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. prosince 2022.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě:

  • Výkon komplexní právní činnosti v oboru státní správy Ministerstva kultury na úseku státní památkové péče, vypracovávání stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů.
  • Rozhodování o řádných a mimořádných opravných prostředcích v rozsahu působnosti Ministerstva kultury, podaných do rozhodnutí orgánů státní památkové péče nižších stupňů včetně řízení o rozkladu a generování stanovisek do soudních řízení.
  • Vyřizování žádostí o poskytnutí informace, rozhodování o odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a o stížnosti na postup tohoto subjektu při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  • Posuzování práv na náhradu za škodu a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, kterou způsobily orgány památkové péče nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Podrobnosti