Uzávěrka 10. 2.

Ministerstvo kultury – konkurz (Oddělení územních garantů)

Publikováno 30. 1. 2023

Ministerstvo kultury hledá vhodné kandidáty/ky na pozici vedoucí/ho Oddělení územních garantů.

Náplň práce:

 • vede oddělení územních garantů v odboru Památková inspekce
 • zastupuje ředitele Památkové inspekce
 • podílí se na tvorbě koncepce dlouhodobého vývoje památkové inspekce;
 • dozírá, jak je dodržován zákon o státní památkové péči a předpisy vydané k jeho provedení včetně toho, zda opatření orgánů územních samosprávných celků a obcí na úseku památkové péče jsou v souladu se zákonem (hlava VI zákona o krajích, usnesení vlády č. 689 z 11. 9. 2013);
 • dozírá ve smyslu ust. § 27 odst. 5 vyhl. č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zda odborná organizace státní památkové péče poskytuje orgánům státní památkové péče, krajům a obcím s rozšířenou působností odbornou pomoc při rozhodování, popřípadě vydávání jiných opatření, která se týkají kulturních památek;
 • zjišťuje rozhodné skutečnosti a analyzuje skutkový a právní stav předmětu kontroly,
 • vyhotovuje protokoly o kontrolních zjištěních,
 • zpracovává návrhy opatření podle ust. § 27 odst. 4 zákona o státní památkové péči,
 • provádí kontrolu na úseku památkové péče, v jejímž rámci dále:
  • vyřizuje námitky kontrolovaných osob podle ust. § 14 kontrolního řádu,
  • rozhoduje o ukládání pokut podle ust. § 15 nebo 16 kontrolního řádu,
  • spolupracuje s dalšími kontrolními orgány;
 • podílí se na zpracování rozboru stavu státní památkové péče a návrzích opatření ke zlepšení tohoto stavu,
 • podílí se na posuzování návrhy právních předpisů s celostátní působností včetně návrhů koncepčně nových právních předpisů ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, zpracovává stanoviska k těmto návrhům včetně případného formulování zásadních připomínek, zejména v případech, pokud souvisí s úpravou kontroly, dozoru a inspekce,
 • upravuje webové stránky Ministerstva kultury v části týkající se památkové péče,
 • plní další úkoly podle pokynů ředitele památkové inspekce MK.

Podrobnosti