Uzávěrka 6. 2.

Ministerstvo kultury – konkurz (Oddělení kontroly)

Publikováno 25. 1. 2023

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v Oddělení kontroly Odboru interního auditu a veřejnosprávní kontroly.

Na služebním místě je státní služba vykonávána v oboru služby 3 Audit.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • Zaměstnanec provádí v souladu se zákonem o finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb.) a s kon­trolním řádem (zákon č. 255/2012 Sb.) veřejnosprávní kontrolu v rezortu Ministerstva kultury;
 • provádí v souladu se zákonem o finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb.) a s kon­trolním řádem (zákon č. 255/2012 Sb.) veřejnosprávní kontrolu u příjemců dotací a žadatelů o dotace;
 • dbá na přijetí nápravných opatření k odstranění zjištěných nedostatků u kontrolovaných osob;
 • poskytuje informace z vykonaných veřejnosprávních kontrol odborům ministerstva, v jejichž odpovědnosti je poskytování kontrolovaných prostředků / kontrolovaného majetku;
 • spolupracuje při tvorbě plánu kontrolní činnosti;
 • předkládá návrhy pro zlepšování systému veřejnosprávních kontrol ministerstva, podílí se na tvorbě a rozvoji metod prověřování a ostatních kontrolních pracovních postupů;
 • spolupracuje s ostatními zaměstnanci ministerstva při přípravě, zabezpečení a realizaci činnosti odboru interního auditu a veřejnosprávní kontroly;
 • soustavně si zvyšuje svoji profesní způsobilost, účastní se systému dalšího vzdělávání zaměstnanců;
 • spolupracuje s vnějšími kontrolními orgány a dalšími subjekty při plánování, koordinaci a výkonu kontrolní činnosti u příjemců dotací a žadatelů o dotaci;
 • vyřizuje stížnosti, petice, oznámení a podněty, jejichž předmětem je hospodaření / nakládání s majetkem státu, k němuž mají právo hospodaření ministerstvo a ministerstvem zřizované organizace;
 • vypracovává odborné materiály pro jednání vlády k výsledkům finančních kontrol v rezortu Ministerstva kultury a stanoviska k vládním materiálům týkajícím se systému finanční kontroly;
 • zajišťuje veřejnosprávní kontrolu a aktivity souvisejících s Národním plánem obnovy (NPO).

Podrobnosti