Uzávěrka 6. 2.

Ministerstvo kultury – konkurz (Odbor památkové péče)

Publikováno 30. 1. 2023

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v Oddělení právním Odboru památkové péče.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Výkon komplexní právní činnosti v oboru státní správy Ministerstva kultury na úseku státní památkové péče, vypracovávání stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů.
  • Rozhodování o řádných a mimořádných opravných prostředcích v rozsahu působnosti Ministerstva kultury, podaných do rozhodnutí orgánů státní památkové péče nižších stupňů včetně řízení o rozkladu a generování stanovisek do soudních řízení.
  • Vyřizování žádostí o poskytnutí informace, rozhodování o odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a o stížnosti na postup tohoto subjektu při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  • Posuzování práv na náhradu za škodu a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, kterou způsobily orgány památkové péče nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Podrobnosti