Uzávěrka 4. 12.

Ministerstvo kultury – konkurz (Kancelář bezpečnostního ředitele)

Publikováno 1. 12. 2022

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v Kanceláři bezpečnostního ředitele.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15. ledna 2023.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Podílí se na tvorbě a aktualizaci Koncepce ochrany měkkých cílů a zajišťuje její plnění v resortu kultury,
 • zajišťuje metodické a konzultační činnosti při přípravě programů za účelem zvýšení ochrany měkkých cílů, jejich hodnocení a věcnou kontrolu realizace,
 • podílí se na přípravě a realizaci dotačních programů,
 • vykonává správu a koordinaci dotačního programu pro ochranu měkkých cílů,
 • vykonává kontrolní činnost v rámci poskytovaných dotací v rozsahu daném rozpočtovými pravidly a zákonem o finanční kontrole,
 • plní činnosti v oblastech krizového řízení a obranného plánování,
 • zajišťuje součinnost ministerstva se Správou státních hmotných rezerv pro realizaci hospodářských opatření při krizových stavech,
 • zajišťuje činnost ministerstva v informačních systémech Správy státních hmotných rezerv,
 • plní úkoly správce přístupového systému v objektech ministerstva,
 • plní úkoly správce systému evidence návštěv,
 • posuzuje návrhy nových a novelizovaných právních předpisů, normativních dokumentů a interních předpisů,
 • připravuje návrhy informačních dokumentů vrcholnému orgánu výkonné moci ČR,
 • zajišťuje gesci pro vztah ministerstva kultury k Ministerstvu vnitra, Ministerstvu obrany ve věcech krizového a obranného plánování a ke Správě státních hmotných rezerv,
 • plní další úkoly uložené představeným.

Podrobnosti