Uzávěrka 23. 10.

Ministerstvo kultury ČR – konkurz (Památková inspekce)

Publikováno 24. 10. 2019

Jedná se o místo v Oddělení územních garantů v oboru služby: Kultura, církve a náboženské společnosti a Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa.

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Podílí se na tvorbě koncepce dlouhodobého vývoje památkové inspekce;
 • dozírá, jak je dodržován zákon o státní památkové péči a předpisy vydané k jeho provedení včetně toho, zda opatření orgánů územních samosprávných celků a obcí na úseku památkové péče jsou v souladu se zákonem (hlava VI zákona o krajích, usnesení vlády č. 689 z 11. 9. 2013);
 • dozírá ve smyslu ust. § 27 odst. 5 vyhl. č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zda odborná organizace státní památkové péče poskytuje orgánům státní památkové péče, krajům a obcím s rozšířenou působností odbornou pomoc při rozhodování, popřípadě vydávání jiných opatření, která se týkají kulturních památek;
 • plní úlohu územního garanta,
 • zjišťuje rozhodné skutečnosti a analyzuje skutkový a právní stav předmětu kontroly,
 • vyhotovuje protokoly o kontrolních zjištěních,
 • zpracovává návrhy opatření podle ust. § 27 odst. 4 zákona o státní památkové péči,
 • provádí kontrolu na úseku památkové péče, v jejímž rámci dále:
 • vyřizuje námitky kontrolovaných osob podle ust. § 14 kontrolního řádu,
 • rozhoduje o ukládání pokut podle ust. § 15 nebo 16 kontrolního řádu,
 • spolupracuje s dalšími kontrolními orgány;

podílí se na zpracování rozboru stavu státní památkové péče a návrzích opatření ke zlepšení tohoto stavu.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 23. října 2019.

Více zde.