Ministerstvo kultury ČR – konkurz (Oddělení péče o sbírky)

Publikováno 3. 10. 2019

Jedná se o místo v Oddělení péče o sbírky v Odboru muzeí.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. prosince 2019.

Náplň činnosti:

  • Metodické usměrňování a koncepční činnost s celorepublikovou působností v oblasti muzejnictví.
  • Celostátní koordinace a usměrňování správy rozsáhlých a významných sbírkových předmětů.
  • Výkon zřizovatelských funkcí ke svěřeným muzejním organizacím v gesci odboru muzeí.
  • Posuzování a sledování naplňování koncepcí u svěřených příspěvkových organizací.
  • Posuzování vnitřní normy týkající se ochrany a správy sbírek muzejní povahy u svěřených příspěvkových organizací a sledování jejich provozní záležitosti a odborné činnosti z hlediska zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
  • Provádění kontrolní činnosti dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
  • Vykonávání agendy určení kulturních statků o umístění do muzejních organizací dle § 18 odst. 2 vyhlášky MF č. 62/2001 Sb.
  • Zpracovávání podkladů k dalším souvisejícím koncepčním materiálům a legislativním návrhům a plnění dalších úkolů dle zadání představených OM

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 21. října 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstva kultury ČR, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu nebo prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur.

Více zde.