Uzávěrka 9. 6.

MInisterstvo kultury ČR – konkurz (Odbor lidských zdrojů)

Publikováno 3. 6. 2020

Státní tajemnice v Ministerstvu kultury ČR vyhlašuje první kolo výběrového řízení na služební místo představeného/představené vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka Odboru lidských zdrojů.

Náplň činnosti:

 • Posuzuje návrhy právních předpisů s celostátní působností v oblasti vykonávaných činností.
 • Řídí, kontroluje a koordinuje činnost svěřeného odboru.
 • Zpracovává a zabezpečuje zpracování podkladů pro aktualizaci interních legislativních norem a dalších metodických dokumentů v oblasti působnosti odboru.
 • Tvoří koncepce rozvoje personální správy MK.
 • Zpracovává výhledy a koncepce v oblasti lidských zdrojů včetně systemizace a plánování.
 • Odpovídá za provedení věcné kontroly dokumentů předkládaných k podpisu státní tajemnici a za to, že dokument odpovídá platnému právnímu řádu ČR a interním předpisům MK.
 • Spolupracuje při vytváření pracovních/služebních náplní zaměstnanců.
 • Vytváří a zajišťuje fungování systému komunikace se zaměstnanci.
 • Zabezpečuje jednání s externími organizacemi (úřady práce, sociální úřady, inspektoráty bezpečnosti práce apod.) při vyřizování odborných a specifických personálních či sociálních záležitostí.
 • Zabezpečuje komplexní zpracování personální agendy, tj. poskytuje služby související se vznikem, průběhem a ukončením pracovního/služebního poměru a s vývojem a vzdělávání zaměstnanců.
 • Působí jako odborný poradce v oblasti řešení personálních problémů a vydává odborná stanoviska v personální oblasti.
 • Podílí se na implementaci celkové personální politiky a zajišťuje dodržování právních předpisů v pracovně právní oblasti.
 • Plní další ústní i písemné příkazy nadřízeného představeného, udělené v souladu s druhem a povahou služební činnosti vyplývající ze zařazení na služební místo dle systemizace.

Více zde.