Uzávěrka 31. 3.

Městská knihovna Litomyšl – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 31. 1. 2019

Město Litomyšl vypsalo výběrové řízení na místo ředitele/ky Městské knihovny Litomyšl.

Místo výkonu práce: Město Litomyšl, Městská knihovna Litomyšl, Smetanovo nám. 50, Litomyšl

Termín vypsání výběrového řízení: 16. 1. 2019

Termín pro podání přihlášek: 16. 1. až 31. 3. 2019

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 7. 2019

Jmenování na dobu určitou šesti let s možností se o pozici ucházet znovu.

Požadavky na uchazeče:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání
 • dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti i vystupování
 • uživatelská znalost operačního programu MS Windows a souvisejících programů (MS Office)
 • občanská a morální bezúhonnost

Vaší výhodou bude:

 • znalost problematiky příspěvkových organizací, základní přehled o ekonomických zásadách řízení příspěvkové organizace, orientace v souvisejících právních předpisech (zejména zákon č. 257/2001 Sb., zákon č. 250/2000 Sb. a zákon č. 128/2000 Sb.)
 • zkušenosti s projekty – získávání finančních prostředků z fondů EU a dalších grantů
 • řidičský průkaz skupiny B
 • aktivní znalost anglického nebo německého jazyka

Očekáváme:

 • schopnost efektivní komunikace, smysl pro týmovou práci, schopnost motivace zaměstnanců
 • vysokou flexibilitu a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost, analytické myšlení
 • vysoké pracovní nasazení a schopnost práce v zátěžových situacích
 • všeobecný kulturní rozhled
 • znalost problematiky současného knihovnictví
 • dobrou orientaci v literatuře
 • vítána znalost regionu

Nabízíme:

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (12. platová třída, platový stupeň podle uznané praxe)
 • možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje
 • práce v centru historické Litomyšle
 • možnost spolupodílet se na dalším rozvoji knihovny v Litomyšli

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • kontaktní telefon a email
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce je třeba přiložit:

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • „čestné prohlášení“ a „lustrační osvědčení“ (postačí doklad o podání žádosti o vydání osvědčení) v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., tzv. „lustrační zákon“ (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971)
 • prohlášení o souhlasu s použitím osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro výběrové řízení
 • návrh základní koncepce řízení a rozvoje organizace v horizontu šesti let (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce

Způsob podání přihlášky:

Přihlášky s požadovanými doklady dodá uchazeč v obálce označené „Výběrové řízení na ředitele MKL – NEOTVÍRAT“ nejpozději do 31. 3. 2019 do 12 hodin na adresu: Městský úřad Litomyšl, bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl.

Upozornění

 • uchazeč nese veškeré náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly
 • vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, popř. odmítnout všechny uchazeče

Bližší informace podají:

Bohuslav Pulgret, tajemník, MÚ Litomyšl, T 461 653 310 a Michaela Severová, MÚ Litomyšl, T 461 653 311