Uzávěrka 6. 5.

Městská galerie Litomyšl – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 23. 4. 2019

Město Litomyšl vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Městské galerie Litomyšl.

Místo výkonu práce: Město Litomyšl, Městská galerie Litomyšl, Smetanovo nám. 110, Litomyšl

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 7. 2019

Jmenování na dobu určitou šesti let s možností se o pozici ucházet znovu.

Požadavky na uchazeče:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání
 • vynikající orientace v oboru dějiny umění
 • dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti i vystupování
 • znalost problematiky příspěvkových organizací, základní přehled o ekonomických zásadách řízení příspěvkové organizace, orientace v souvisejících právních předpisech (zejména zákon č. 108/2006 Sb., zákon č. 250/2000 Sb. a zákon č. 128/2000 Sb.)
 • aktivní znalost anglického nebo německého jazyka
 • vítány zkušenosti s projekty – získávání finančních prostředků z fondů EU a grantů
 • uživatelská znalost operačního programu MS Windows a souvisejících programů (MS Office)
 • občanská a morální bezúhonnost
 • řidičský průkaz skupiny B

Očekáváme:

 • schopnost efektivní komunikace, smysl pro týmovou práci, schopnost motivace zaměstnanců
 • vysokou flexibilitu a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost, analytické myšlení
 • vysoké pracovní nasazení a schopnost práce v zátěžových situacích

Nabízíme:

 • platové zařazení – 12. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje

 Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • kontaktní telefon a email
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce je třeba přiložit:

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • „čestné prohlášení“ a „lustrační osvědčení“ (postačí doklad o podání žádosti o vydání osvědčení) v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., tzv. lustrační zákon (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971)
 • prohlášení o souhlasu s použitím osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro výběrové řízení
 • návrh základní koncepce řízení a rozvoje organizace v horizontu šesti let (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce

Způsob podání přihlášky:

Přihlášky s požadovanými doklady dodá uchazeč v obálce označené „Výběrové řízení na ředitele MGL – NEOTVÍRAT“ nejpozději do 6. 5. 2019 12 hodin na adresu: Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl.

Upozornění

 • Uchazeč nese veškeré náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, popř. odmítnout všechny uchazeče

Bližší informace podají:

Bohuslav Pulgret, tajemník, MÚ Litomyšl, T 461 653 310

Michaela Severová, MÚ Litomyšl, T 461 653 311

Konkurzní komise písemně pozve vybrané přihlášené zájemce k osobnímu pohovoru, který proběhne ve čtvrtek 16. května 2019.