Uzávěrka 17. 3.

Městská část Praha 6 – konkurz (ekonom/ka Odboru kultury)

Publikováno 8. 3. 2023
OKSVČ - ekonom/ekonomka pro Odbor kultury

Městská část Praha 6 hledá zájemce na pozici ekonoma/ekonomky Odboru kultury, sportu a volného času se zaměřením na kulturu. Vhodné i pro absolventy.

Náplň práce:

 • sestavuje předběžný a položkový návrhu plánu a rozpočtu za svěřený úsek kapitoly kultury, sportu a volnočasových aktivit a sleduje položkově jeho čerpání; zpracovává rozbory hospodaření a zúčastňuje se jejich projednávání
 • sleduje čerpání finančních prostředků akcí schválených dotačních projektů a investic za svěřený úsek kapitoly
 • zadávání smluv a objednávek do Centrálního registru smluv
 • připravuje smluvní návrhy, objednávky, sleduje a zodpovídá za ekonomické plnění smluvních závazků v oblasti své působnosti

Požadované znalosti a dovednosti:

 • všeobecná znalost předpisů týkajících se financování územních samosprávných celků
 • pokročilá znalost práce na PC (MS Office – zejména MS Word, Excel)
 • jazyková způsobilost v češtině; komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
  samostatnost a zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům
 • vítána praxe v oblasti hospodaření územně samosprávných celků
 • vítána úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, pro výkon správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání).

Platové zařazení:

Platový tarif v 10. platové třídě je stanoven ve výši od 23 390 do 34 370 Kč a bude určen podle délky praxe, doby péče o dítě a doby vojenské základní (náhradní) služby, osobní příplatek může být poskytnut až do výše 34 370 Kč.

Benefity:

 • 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick days)
 • e-stravenky v hodnotě 100 Kč/den plně hrazené zaměstnavatelem,
 • příspěvek na kupon MHD na území hl. m. Prahy,
 • příspěvek na penzijní připojištění a další zaměstnanecké výhody,
 • vzdělávání pro podporu profesního rozvoje,
 • příjemné detašované pracovní prostředí v blízkosti stanice Hradčanská (metro A).

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin; pružné rozvržení pracovní doby.

Předpokládaný nástup: dle dohody. 

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

 •  jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis.

a) strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

b) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce nebo ověřenou kopii. Cizí státní příslušníci též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem

c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Formulář přihlášky

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce do 17. 3. 2023  na podatelnu Úřadu městské části Praha 6, Československé armády 601/23, Praha 6. Na obálku uveďte: NEOTEVÍRAT – výběrové řízení – ekonom OKSVČ.

Úřad městské části Praha 6
Personální oddělení
Československé armády 601/23
160 52 Praha 6 

Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž elektronicky prostřednictvím datové schránky ve výše uvedeném termínu do datové schránky městské části: bmzbv7c. Do předmětu uveďte: „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení – ekonom OKSVČ.