Město Vítkov – konkurz (kulturní referent/ka)

Publikováno 22. 11. 2018

Charakteristika práce: Úkony spojené s kinem – příprava a obsluha zařízení k promítání filmů v kině, diagnostika a odstraňování závad. Péče o technické vybavení kina. Příprava programové nabídky kina, příprava a realizace doplňkového programu kina (besedy, přednášky, výstavy, filmové kluby apod.).

Jednání se zástupci distribučních společností, dále se zástupci organizací chránících autorská práva. Příprava vstupenek do prodeje a jejich vyúčtování.

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – KULTURNÍ REFERENT – neotvírat, s uvedením adresy podavatele do 3. 12. 2018. Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

Místo výkonu práce: Město Vítkov – Městský úřad Vítkov

Charakteristika práce: Úkony spojené s kinem – příprava a obsluha zařízení k promítání filmů v kině, diagnostika a odstraňování závad. Péče o technické vybavení kina. Příprava programové nabídky kina, příprava a realizace doplňkového programu kina (besedy, přednášky, výstavy, filmové kluby apod.). Jednání se zástupci distribučních společností, dále se zástupci organizací chránících autorská práva. Příprava vstupenek do prodeje a jejich vyúčtování.

Úkony spojené s přípravou kulturních a společenských akcí – příprava koncertů, výstav, divadelních představení, plesů přehlídek apod. Příprava místa pro realizaci akce, propagace, příprava smluv, administrativa. Zabezpečení a tvorba obsahu akce (scénář a časový harmonogram, jednání s účinkujícími, návrh rozpočtu připravovaných akcí). Zajištění vhodných prostor a osob pro realizaci.

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, telefonní kontakt a e-mail. Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Více zde.

Kontakt: Daniela Olbertová, T 556 312 253