Uzávěrka 7. 10.

Město Teplice nad Metují – konkurz (kulturní pracovník/ce)

Publikováno 26. 9. 2019

Druh práce: kompletní zajištění kulturních a společenských akcí pořádaných městem Teplice nad Metují; kompletní zajištění Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu; spolupráce při organizaci a zajišťování kulturních a společenských akcí pořádaných jinými subjekty;

propagace a mediální prezentace aktivit města; příprava měsíčníku Teplické ozvěny.

Místo a doba výkonu práce: správní obvod města Teplice nad Metují, doba neurčitá.

Nástup 1. listopadu 2019 nebo po dohodě.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Platové zařazení: 8. až 9. platová třída dle zák. č. 262/2006 Sb., platném znění, nař. vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 399/2017 Sb., v platném znění.

Požadavky pro vznik pracovního poměru: organizační a komunikační schopnosti; flexibilita, ochota vzdělávat se; samostatnost v rozhodování, psychická odolnost; uživatelská práce s PC – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), základy grafiky; zkušenosti se správou a editací webových stránek a sociálních sítí výhodou; řidičské oprávnění skupiny B a praxe v řízení motorových vozidel; perfektní znalost českého jazyka slovem i písmem; aktivní znalost anglického jazyka; předchozí praxe v oboru výhodou.

Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči: jméno, příjmení a titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR; datum a podpis.

Doklady připojené k přihlášce uchazeč: strukturovaný profesní životopis, výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání.

Místo, adresa, způsob a lhůta pro podání přihlášky: Město Teplice nad Metují, Markéta Machová, tajemnice MěÚ, Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují.

Způsob podání přihlášky: na výše uvedenou adresu osobně nebo poštou v zalepené obálce označené jako „Výběrové řízení – kulturní pracovník“.

Lhůta pro podání přihlášky: do 7. října 2019 do 17 hodin.

Organizace si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit.
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Město Teplice nad Metují bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.