Uzávěrka 21. 6.

Město Tábor – konkurz (průvodce/kyně výstavy)

Publikováno 6. 6. 2019

Město Tábor vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa průvodce/kyně výstavy – pracovní poměr na dobu určitou – zástup za MD a RD.

Místo a druh výkonu práce: Město Tábor, Galerie Odboru kultury a cestovního ruchu, průvodce výstavy
Náplň práce bude: zajišťování přípravy a realizace kulturních akcí, organizační a provozní zajištění chodu městských galerií, spolupráce na zajišťování propagace výstav.
Platová třída: 8
Předpokládaný nástup: červenec 2019 nebo dle dohody
Základní předpoklady dle zákona č. 312/2002 Sb.:
1. státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
2. věk minimálně 18 let
3. způsobilost k právním úkonům
4. bezúhonnost
Jiné požadavky:
1. SŠ vzdělání
2. pracovitost, pečlivost
3. komunikativnost, samostatnost
Výhodou je: zkušenosti v oblasti kultury.
V písemné přihlášce uvede uchazeč tyto náležitosti:
1. jméno, příjmení, titul
2. datum a místo narození
3. státní příslušnost
4. místo trvalého bydliště
5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
6. datum a podpis uchazeče
a dále doloží:
– životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadním zaměstnání a odborných znalostech a dovednostech
– výpis z evidence Rejstříků trestů, ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřená kopie), u cizích státních příslušníků doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením
– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek, adresa:
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 21. 6. 2019 do 12 hodin na podatelně Městského úřadu Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor.
Na obálku uveďte: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení – průvodce výstavy“, Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor.
Dovolená 5 týdnů, zdravotní volno/sickday, stravenky/příspěvek na stravování, vzdělávací kurzy, školení, příspěvek na sport/kulturu/volný čas, příspěvek na dovolenou.