Uzávěrka 21. 6.

Město Prostějov – konkurz (památkář/ka)

Publikováno 12. 6. 2019

Jedná se o místo na Odboru územního plánování a památkové péče.

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
– je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
– dosáhla věku 18 let
– je způsobilá k právním úkonům
– je bezúhonná
– ovládá jednací jazyk
Další požadavky:
– magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru památkové péče, dějin umění, historie nebo pozemního stavitelství nebo v oboru blízce příbuzném – podmínkou
– morální předpoklady pro práci ve veřejné správě a komunikační schopnosti
– základní znalost práce s výpočetní technikou (MS Office) a ochota učit se v této oblasti novým poznatkům
– praxe ve veřejné správě, popřípadě zkouška odborné způsobilosti v oboru státní památkové péče – výhodou
– řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič) – podmínkou
– schopnost čtení a interpretace stavebních výkresů a orientace v příslušných právních předpisech – výhodou (zvláště zákony č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a č. 500/2004 Sb., Správní řád)
– základní znalost památkového fondu Prostějova – výhodou
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození, státní příslušnost
– místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
– strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením
– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
• prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
• prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – PAMÁTKÁŘ/KA “.
Platové zařazení: 10. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 21. 6. 2019 včetně
Předpokládaný nástup: červenec 2019, příp. dle možností vybraného uchazeče
Bližší informace o pracovním místě podá Marek Perůtka, vedoucí Oddělení památkové péče, T 582 329 149 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, T 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.