Uzávěrka 20. 9.

Město Jičín – konkurz (památková péče)

Publikováno 5. 9. 2019

Město Jičín hledá referenta/ku památkové péče (zástup za rodičovskou dovolenou).

Uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk, absolvoval vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oborech – architektura, pozemní stavitelství, dějiny umění, historie nebo další příbuzné obory, přednostně se zaměřením na památkovou péči.

Dále má dobré komunikační schopnosti, pracuje na PC, vlastní řidičský průkaz sk. B, vítána zvláštní odborná způsobilost pro správní činnosti při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy a znalost cizího jazyka.
Přihlášky do výběrového řízení obsahují jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí strukturovaný životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče.

Zaměstnanecké výhody:
5 týdnů dovolené, stravenky, další zaměstnanecké benefity
Pozice je vhodná i pro absolventy i pro osoby zdravotně znevýhodněné.

Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, k rukám vedoucího Městského úřadu Jičín, Ing. Petera Bareše, nebo odevzdány na podatelně MěÚ do 20. 9. 2019.

Kontakt: Martin Mezera, T 493 545 190, E