Uzávěrka 24. 8.

Magistrát města Brna – konkurz (odborný referent/ka dotací Odboru kultury)

Publikováno 16. 8. 2022

Pojďte s námi pracovat pro brněnskou kulturu. Momentálně hledáme na Odbor kultury někoho, kdo se zapojí do agendy dotací. Na starosti budete mít především oblast literatury, divadla, performance a cirkusu, podpory uměleckých řemesel a lidových tradic a tance.

Charakteristika pozice

Zajišťuje agendu poskytování dotací z rozpočtu města Brna na kulturní aktivity jednak v rámci vyhlášených dotačních programů a v případě žádostí o individuální dotace zejm. v oblastech literatury, divadla, performance a cirkusu, podpory uměleckých řemesel a lidových tradic, tance (tj. zpracování žádostí, komunikace a zajišťování hodnotících komisí, tvorba materiálů pro orgány města Brna, vyhotovování příslušných dokumentů, uzavírání smluv a jejich zveřejňování v Registru smluv). Spolupracuje na stanovení podmínek uzavíraných smluv pro poskytnutí dotací na aktivity v oblasti kultury a na tvorbě dotačních programů. Sleduje vývoj kulturních aktivit ve městě, vypisuje a vyhodnocuje projekty v oblasti kultury v oblasti své působnosti a připravuje podklady pro zabezpečení jejich realizace. Aktivity Odboru kultury MMB naleznete na https://kultura.brno.cz/.

Platové podmínky: 10. platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících.

Termín nástupu: ihned, příp. dle dohody

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
 • orientace v prostředí brněnské a české kultury a všeobecný kulturní rozhled,
 • znalost některého neslovanského jazyka (angličtina, němčina, francouzština),
 • dobrý písemný projev a komunikační schopnosti v českém jazyce, psychická odolnost, samostatnost, spolehlivost, flexibilita,
 • znalost práce na PC – Word, Excel, internet.

Dále výhodou:

 • vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na kulturu, umění či jazykovědy,
 • zkušenosti s prací v oblasti poskytování dotací z veřejných rozpočtů, příp. v oblasti kultury.

Nabízíme:

 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),
 • zaškolení v el. systémech používaných při výkonu práce (e-spis, GINIS aj.),
 • výbornou dostupnost – pracoviště v centru Brna,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna (sick days),
 • pružnou pracovní dobu,
 • závodní stravování,
 • a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. na penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou:

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

 • název a číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

 • profesní životopis,
 • motivační dopis,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie),
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 24. 8. 2022 (včetně) na adresu:

Magistrát města Brna
Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3.

Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (https://www.brno.cz/w/odborny-referent-kultury-odbor-kultury-vr-c-123-2022-) nebo na Personálním oddělení MMB.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.