Uzávěrka 23. 3.

Magistrát hlavního města Prahy – konkurz (specialista/ka projektů EU a grantové podpory)

Publikováno 8. 3. 2022

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici specialisty/ky projektů EU a grantové podpory v Odboru kultury a cestovního ruchu (kód 2991).

Jaká bude Vaše náplň práce

 • koordinace, řízení a řešení procesu realizace konkrétních projektů financovaných z fondů EU a dalších finančních mechanismů, od jeho předložení až po jeho věcné a formální ukončení dle podmínek příslušných fondů
 • zajišťování vztahů s mezinárodní organizací Eurocities v oblasti kultury a cestovního ruchu, účast na jejích zasedáních
 • spolupráce na koncepčních, prezentačních a propagačních činnostech týkajících se projektů v oblasti kultury
 • zajišťování agendy správy dotací nezávislých kulturních aktivit a jiných účelově vázaných prostředků (grantový systém v oblasti kultury a umění)
 • spolupráce při uzavírání grantových smluv
 • provádění finančních kontrol podle zákona č. 320/2001 Sb. v rozsahu své pracovní činnosti
 • výkon funkce tajemnice/tajemníka grantové komise při vyhodnocování grantových žádostí
 • příprava a realizace projektů pomoci nebo podpory se zaměřením na dotační a grantové programy

Jaké požadavky byste měl/a splňovat

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění
 • orientace v dotačních a grantových programech v oblasti kultury a umění, zájem o postupy a zásady grantového systému
 • orientace ve financování projektů z fondů EU, Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) a dalších finančních mechanismů
 • znalost anglického jazyka min. na úrovni B1 (dle Společného evropského referenčního rámce)
 • velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Power Point)

Osobnostní předpoklady

 • dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • komunikačí dovednosti a dobré organizační schopnosti
 • zodpovědnost, přesnost, pečlivost, spolehlivost

Výhodou

 • znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze, v platném znění

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Co Vám můžeme nabídnout

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, struktura platu: základní plat (22 980 Kč až 33 790 Kč podle započitatelné praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše 16 890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna
 • benefitový systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, možnost využití dvou dětských skupin pro děti zaměstnanců
 • možnost služebního bytu
 • pracoviště v centru Prahy

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s požadovanými doklady v uzavřené obálce je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 24. března 2022 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny.

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP.