Uzávěrka 26. 2.

Kulturní zařízení města Boskovice – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 3. 2. 2021

Město Boskovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Boskovice.

Obecné předpoklady:

 • státní občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR
 • dosažení věku 18 let
 • svéprávnost
 • ovládání českého jazyka
 • občanská a morální bezúhonnost

Kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání (minimálně v bakalářském studijním programu)
 • znalost problematiky řízení příspěvkové organizace (zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zák. č. 128/2000, o obcích;  zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

Další předpoklady:

 • výhodou praxe v řízení kulturní organizace
 • dobré komunikační a manažerské schopnosti
 • kultivované vystupování a schopnost jednat s lidmi
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B
 • výhodou znalost cizích jazyků (angličtina, němčina)
 • zkušenosti s řízením projektů a se zpracováním žádostí o granty v oblasti kultury
 • tvůrčí a koncepční myšlení
 • časová flexibilita

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • místo trvalého pobytu,
 • státní příslušnost,
 • číslo OP nebo dokladu o povolení k pobytu, jedná-li se o cizího státního příslušníka,
 • kontaktní telefon, e-mailová adresa,
 • datum, podpis.

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • lustrační osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., (nevyžaduje se u osob narozených po 1. 12. 1971),
 • koncepci rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Boskovice. Koncepce bude obsahovat popis kulturní nabídky, rozvoje služeb, návrh personálního zajištění a koncept využití stávajících prostor organizace s přihlédnutím k budoucímu využití budovy Sokolovny a nově plánovaného Komunitního centra s knihovnou, včetně základní ekonomické rozvahy. Rozsah max. 5 normostran A4. Zdroj ekonomických informací lze získat na webové adrese příspěvkové organizace (odkaz: kulturaboskovice.cz/kultura/prakticke-info/o-nas).

Uchazeč bere podáním přihlášky do výběrového řízení na vědomí, že město Boskovice bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v přihlášce do výběrového řízení, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osobo a v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 695/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Lhůta pro podání přihlášky: do 26. 2. 2021 do 13 hodin

Způsob, termín a místo nástupu:

 • jmenování, nástup od 1. 6. 2021 nebo dle dohody, pracovní poměr na dobu neurčitou; Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace, kpt. Jaroše 15, Boskovice.

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění a přepisy souvisejícími, platová třída 12.

Písemnou přihlášku spolu s požadovaným doklady a přílohami ve stanovené lhůtě doručte v zalepené obálce s označením „Neotvírat – výběrové řízení – ředitel KZMB“ na adresu Městský úřad Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrového řízení kdykoliv v jeho průběhu.