Uzávěrka 31. 5.

Kreatívny inštitút Trenčín – konkurz (manažér/ka participácie – Outreach Manager)

Publikováno 23. 3. 2022

Náš tím hľadá manažéra/ku participácie (Outreach Manager/ka) na trvalý pracovný pomer, ktorý/á bude implementovať kapitolu Dosah (Outreach) v rámci získaného titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 s dôrazom na hodnoty a ciele definované v Bid Booku.

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) je novovzniknutá organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V úzkej spolupráci s kľúčovými aktérmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele titulu Trenčín 2026. 

Požadované predpoklady:

 • Facilitačné, komunikačné a prezentačné zručnosti, zručnosti v tvorbe metodiky a vedenia workshopov
 • Znalosť témy inklúzie a zapojenia marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľov
 • Skúsenosti so sieťovaním a zapájaním ľudí, organizácií a inštitúcií naprieč sektormi
 • Znalosť participatívnej tvorby verejných politík
 • Strategické myslenie a plnenie dlhodobých plánov a cieľov
 • Skúsenosti a vedomosti o projekte EHMK a o kapitole Dosah (Outreach)
 • Prehľad v slovenskom a medzinárodnom kultúrnom prostredí, v neziskovom a verejnom sektore
 • Vynikajúca komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku   
 • Vysoko vyvinutá schopnosť pracovať nezávisle, proaktívne a systematicky          

Medzi vaše úlohy bude okrem iného patriť:

 • Implementácia, administrácia a koordinácia projektov a aktivít z kapitoly Dosah (Outreach) Bid Booku Trenčín 2026 a z ostatných kapitol nadväzujúcich na Dosah
 • Úzka spolupráca so všetkými oddeleniami Kreatívneho inštitútu Trenčín, s Inštitútom Participácie Trenčín, Kultúrnymi Ambasádormi, školskými inštitúciami a organizáciami verejného, súkromného a neziskového sektora
 • Vyhľadávanie kľúčových aktérov a komunikácia s nimi, zapájanie aktérov do projektu, mapovanie a analýza potrieb
 • Zameriavanie sa na občanov z marginalizovaných a znevýhodnených skupín, mapovanie a odstraňovanie bariér a zapájanie skupín do projektu 
 • Facilitovanie podujatí a vedenie workshopov
 • Zastupovanie projektu voči ostatným inštitúciám v oblasti dosahu, aktívne vyhľadávanie partnerstiev na lokálnej a medzinárodnej úrovni, zúčastňovanie sa na školeniach, seminároch, konferenciách a iných podujatiach v danej oblasti

Mzdové ohodnotenie: základná zložka mzdy 1 700 € brutto mesačne   

Nástup: nástup od júna 2022/podľa dohody

Žiadosť uchádzača musí obsahovať:

 • Profesný životopis v anglickom jazyku vo formáte PDF   
 • Motivačný list v anglickom jazyku maximálne na jednu stranu A4 vo formáte PDF
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Žiadosť spolu s podpísanými prílohami vo formáte pdf sa podáva elektronicky na e-mailovú adresu .