Uzávěrka 30. 9.

Krajská knihovna v Pardubicích – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 27. 9. 2022

Rada Pardubického kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Krajské knihovny v Pardubicích.

Požadavky na uchazeče:

  •  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (výhodou je zaměření v oboru knihovnictví, informační věda či v jiném relevantním oboru)
  • orientace v právních předpisech v oblasti kultury, knihovnictví a právních předpisů týkajících se činnosti příspěvkových organizací, zejména zákony č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • znalost problematiky současného knihovnictví
  • praxe v řízení a vedení kolektivu
  • zkušenost s řídící – manažerskou pozicí v kulturní instituci