Uzávěrka 18. 6.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 6. 6. 2019

Rada Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Podmínkou:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • zkušenosti na vedoucí pozici po dobu minimálně 2 let
 • znalost legislativy týkající se příspěvkových organizací a zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona
 • dobré organizační a komunikační dovednosti
 • rozhodnost, spolehlivost, samostatnost a cílevědomost
 • občanská a morální bezúhonnost
 • aktivní znalost 1 cizího jazyka
 • řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

Výhodou:

 • odborná praxe v oboru knihovnictví a informačních služeb
 • zkušenosti s řízením dotačních projektů

Platová třída: 13

Pracovní poměr sjednán na dobu: neurčitou

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu (vč. čísla telefonu),
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis.

Písemné přihlášky doplněné:

 • profesním životopisem s uvedením kompetencí u zastávaných pracovních pozic
 • originálem výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
 • ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lustračním osvědčením (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971)
 • lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti k práci ředitele ne starším než 3 měsíce
 • vypracovaným dokumentem na téma: „Koncepce a hlavní směry rozvoje Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně na období 2020–2025“ v rozsahu maximálně 5 stran A4

doručte prosím nejpozději 18. 6. 2019 do 12 hodin na adresu:

Krajský úřad Zlínského kraje
Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Eva Gazdošová
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín