Uzávěrka 20. 5.

Knihovna města Ostravy – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 31. 3. 2022
Knihovna města Ostravy

Rada města Ostravy vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace.

Požadované předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (zaměření na knihovnictví, informační studia či management v kultuře výhodou);
 • praxe v řízení a vedení většího kolektivu minimálně 3 roky výhodou;
 • velmi dobrá orientace v problematice současného českého knihovnictví a jeho aktuálních trendech;
 • orientace v problematice světového knihovnictví;
 • znalost právních předpisů v oblasti knihovnictví a právních předpisů týkajících se činnosti příspěvkových organizací zřizovanými územně samosprávnými celky a souvisejících ekonomických a právních norem;
 • znalost informačních technologií používaných v oblasti knihovnictví doložená dosaženým vzděláním nebo profesní praxí;
 • vysoká úroveň vyjadřovacích schopností v mluveném i písemném projevu, výborná znalost českého jazyka;
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka (Aj, Nj, Fj);
 • manažerské a organizační schopnosti, empatie, diplomatické vystupování;
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností a médii;
 • bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům.

Obsah přihlášky do výběrového řízení

Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení “ŘEDITEL/ŘEDITELKA KMO“;
 • jméno, příjmení, titul;
 • datum a místo narození;
 • místo trvalého pobytu (příp. korespondenční adresu);
 • číslo telefonu;
 • e-mailovou adresu;
 • datum a vlastnoruční podpis.

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopisu apod.

Přílohy – doklady, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadním zaměstnání a praxi, odborných znalostech a dovednostech, včetně vlastnoručního podpisu;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) – originál nebo ověřenou kopii;
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zák. č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a jejich poskytnutí členům výběrové komise a osobám, které se podílejí na výběrovém řízení;
 • souhlas se zveřejněním strukturovaného životopisu a souhlas se zveřejněním předložené koncepce v případě, že kandidát bude jmenován do funkce ředitele/ředitelky Knihovny města Ostravy.

Uchazeč dále předloží písemně zpracovaný návrh koncepce rozvoje Knihovny města Ostravy na období 2023–2028, který bude obsahovat:

 • základní SWOT analýzu instituce;
 • vize a poslání Knihovny města Ostravy (v návaznosti na strategický dokument Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy: #kultura2030), prioritní témata odborného rozvoje instituce, strategické cíle a návrh konkrétních opatření směřujících k jejich naplnění;
 • definice optimálního stavu instituce za 5 let a s výhledem na 10 let;
 • rámcový ekonomický plán včetně výhledu multizdrojového financování;
 • zhodnocení personálního stavu a potřeb instituce, návrh optimální organizační struktury a priority pro řízení lidských zdrojů/personální politiky;
 • rámcový návrh/principy komunikační strategie.

Koncepce rozvoje bude zpracována v rozsahu max. 10 normostran A4 strojopisu. Koncepce rozvoje a strukturovaný profesní životopis budou předloženy jak v písemné, tak i v elektronické podobě, v elektronické podobě budou zaslány ve stejném termínu jako listinné dokumenty na adresu .

Doplňující informace:

 • předpokládaný nástup do funkce: 1. 9. 2022;
 • platové podmínky dle platných právních předpisů/platová třída 12 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů-

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Lhůta pro podání přihlášek, včetně všech příloh: 20. 5. 2022 do 13 hodin.

Přihlášku spolu s přílohami lze zaslat poštou nebo osobně doručit na podatelnu Magistrátu města Ostravy v uzavřené obálce s označením „NEOTVÍRAT – ŘEDITEL/ŘEDITELKA KMO“ a uvedením jména, příjmení a adresy uchazeče jakožto odesílatele.

Přihláška bude považována za řádně doručenou ve stanovené lhůtě, pokud bude doručena se všemi přílohami nejpozději v poslední den lhůty do stanovené hodiny uvedeným způsobem na adresu: Magistrát města Ostravy, Odbor kultury a volnočasových aktivit, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

Bližší informace o výběrovém řízení na tel č. 737 270 896, Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí Odboru kultury a volnočasových aktivit, Magistrát města Ostravy; informace o organizaci také na www.kmo.cz.

Uchazeči mohou být na základě zaslaných podkladů pozváni k osobnímu pohovoru, jehož součástí bude i psychologická diagnostika.