Uzávěrka 13. 8.

GAMPA – Galerie města Pardubic – konkurz (kustod/ka – produkční)

Publikováno 26. 7. 2021
GAMPA – Galerie města Pardubic

Pardubická městská galerie GAMPA hledá posilu do svého týmu. Hledáme kolegu*gyni, který*á rád komunikuje s lidmi, z pozice hlavního kustoda*ky bude zpřístupňovat galerii veřejnosti a který*á nám bude cennou oporou v přípravách a realizacích našich výstav a projektů.

Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace, zahrnující multižánrové kulturní centrum Divadlo 29GAMPU – Galerii města Pardubic, vyhlašuje výběrové řízení na pozici: kustod*ka/produkční Galerie města Pardubic.

Stručný popis pracovní činnosti:

 • kustodská služba v galerii (úterý až pátek), návštěvnický servis
 • poskytování informací, dozor ve výstavních expozicích
 • koordinace služeb externích kustodů/kustodek (zejména víkendy), evidence jejich docházky
 • zaškolování externích kustodů/kustodek, jejich kontrola a péče o ně
 • prodej publikací a propagačních předmětů galerie, zajišťování a koordinace komisního prodeje
 • spolupráce na zajištění instalací, deinstalací a transportu děl a instalačního materiálu (mj. zajišťování brigádníků na výpomoc, komunikace s dodavateli) a výpomoc v době instalací a deinstalací
 • dílčí spolupráce na administraci projektů (např. podklady pro granty a jejich vyúčtování)
 • dílčí spolupráce na administraci webových stránek, PR
 • spolupráce na organizačním zajištění vernisáží, doprovodných a edukativních galerijních programů
 • zajištění pravidelné distribuce tištěných propagačních materiálů galerie
 • organizace cateringu (např. vernisáže) a zajišťování nákupů drobného materiálu
 • koordinace úklidových služeb ve výstavních prostorách

Předpoklady a požadavky na uchazeče:

 • dokončené střední vzdělání s maturitou
 • základní orientace v oboru a zkušenost s galerijním provozem je přínosem
 • praxe v oblasti galerijního provozu vítána
 • základní počítačová gramotnost
 • spolehlivost, svědomitost, občanská a morální bezúhonnost
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce
 • řidičský průkaz sk. B vítán
 • dobré komunikační schopnosti

Nabízíme:

 • zajímavou a různorodou práci v oblasti kultury a současného umění, v přátelském a pečujícím prostředí
 • platové podmínky odpovídající pracovnímu zařazení (do 24 000 Kč měsíčně)
 • pravidelnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • 5 dní indispozičního volna za rok
 • stabilitu příspěvkové organizace

Předpokládaný nástup: září 2021

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení
 • místo trvalého pobytu, doručovací kontaktní adresu, telefon, e-mailové spojení
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – ORIGINÁL (v případě e-mailové přihlášky přiložte sken, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů pak přinesete osobně v den pohovoru)
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění (v případě e-mailové přihlášky přiložte sken prohlášení, jeho originál pak přinesete osobně v den pohovoru)

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

Jméno a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis, datum a podpis uchazeče

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku k výběrovému řízení včetně všech příloh doručte do 13. 8. 2021 na e-mailovou adresu , případně poštou (rozhoduje podací razítko pošty) na adresu:

MgA. Šárka Zahálková, manažerka galerie
Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace
Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice

nebo osobně do Galerie města Pardubic, Přihrádek 5, Pardubice v průběhu otevírací doby tj. úterý až neděle 10.00–12.00 a 13.00–18.00.

E-mail či obálku označte záhlavím: „Výběrové řízení – Kustod–kustodka/produkční Galerie města Pardubic“, v případě obálky doplňte rovněž (NEOTVÍRAT).

Vyhlašovatel má právo konkurzní řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů.

Předpokládaný termín pohovorů bude ve dnech 17. 8. a 19. 8. 2021.