Uzávěrka 14. 6.

Galerie výtvarného umění v Chebu – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 10. 5. 2019

Rada Karlovarského kraje vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Chebu.

Platové zařazení: 13. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)

Charakteristika vykonávané činnosti:
• řídící a manažerská činnost příspěvkové organizace

Předpoklady:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
• trestní bezúhonnost
• znalost českého jazyka

Požadavky na uchazeče:
• znalost právní problematiky v oblasti řízení a hospodaření příspěvkové organizace
• dobrá orientace v problematice muzeí a galerií – znalost právních norem pro správu veřejných sbírek ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a zásad ochrany movitého kulturního dědictví
• velmi dobré organizační a řídící schopnosti
• komunikační a organizační schopnosti
• samostatnost, časová flexibilita
• dobrá znalost práce s výpočetní technikou
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
• občanská a morální bezúhonnost

Výhodou:
• praxe v řídící funkce/ve vedoucí pozici
• zkušenost v oblasti kultury
• schopnost realizace investičních akcí
• aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační a podobná činnost
• orientace v oblasti dotační politiky státu, Evropské unie a dalších subjektů
• znalost světového jazyka na komunikační úrovni
• schopnost implementace obecně závazných právních předpisů do vnitřních norem

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• přesné označení výběrového řízení
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
• telefonní a e-mailové spojení uchazeče
• datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
• strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity v oboru
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• čestné prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon č. 451/1991 Sb.“) – nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971
• osvědčení dle § 4, odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. dokládající skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení),  uchazeč předloží nejpozději dnem nástupu do funkce – nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nelze nahradit čestným prohlášením ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
• souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění
• návrh střednědobé koncepce řízení a rozvoje organizace v rozsahu 6 normostran formátu A4 musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
1. popis současného stavu a činnosti organizace
2. vyhodnocení činnosti v předchozím období (slabé a silné stránky)
3. vize a cíle pro období 2020–2025
– jednotlivé programové linie (např. vědeckovýzkumná a badatelská činnost, kulturní, výchovná a společenská činnost pro veřejnost)
– technickoprovozní záležitosti
– marketing organizace
4. akční plán – strategie plnění vizí a cílů a jejich slabé a silné stránky

Informace potřebné pro zpracování koncepce jsou dostupné na webových stránkách příslušné organizace.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu: říjen 2019

Způsob podání přihlášky: písemně, poštou nebo osobně na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, k rukám Veroniky Vodičkové, vedoucí Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu.

V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Přihláška musí být doručena na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje nejpozději do 14. června 2019 do 14 hodin.

Obálku označte „Neotvírat – výběrové řízení ředitel/ka – Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje“.

Bližší informace: Veronika Vodičková, vedoucí Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, T 736 650 073, E

Po ukončení výběrového řízení vám bude Vaše přihláška vč. všech příloh v případě neúspěchu zaslána doporučeně zpět. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.