Uzávěrka 28. 12.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 5. 12. 2018

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky na dobu jmenování dvou let, s možností prodloužení až na dobu neurčitou, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání min. v magisterském nebo inženýrském studijním programu;
 • nejméně 3 roky praxe v manažerské nebo vedoucí funkci;
 • občanská bezúhonnost;
 • znalost fungování a financování příspěvkové organizace;
 • dobré organizační, řídící a komunikativní schopnosti.

Výhodou:

 • orientace v právní problematice kultury, muzejnictví a památkové péče;
 • znalost německého nebo anglického jazyka;
 • orientace v oblastech dotační politiky státu, EU a dalších subjektů;
 • publikační činnost a aktivity v profesních orgánech;
 • řidičský průkaz skupiny B.

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis.

K přihlášce uchazeč/ka připojí:

 • strukturovaný profesní životopis;
 • koncepce rozvoje a řízení organizace v rozsahu max. 3 stran A4;
 • motivační dopis;
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to po celou dobu jeho trvání;
 • kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a  nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; platová třída nejméně 12.

Termín nástupu: dohodou

Vyhlašovatel si vyhrazuje zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením “VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT – Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace“.

doručte do podatelny Krajského úřadu nejpozději do 28. 12. 2018 na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Kontaktní osoba: Karina Strnadová, T 475 657 242, E