Uzávěrka 6. 9.

Galerie Františka Drtikola – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 18. 7. 2019

Město Příbram vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Galerie Františka Drtikola Příbram.

Stručná charakteristika vykonávané práce:
komplexní koordinace veškerých činností příspěvkové organizace, příprava ročního programu výstav, zajišťování organizační, právní a administrativní stránky krátkodobých výstav včetně jejich realizace a propagace akcí (zpracování scénáře, jednání s vystavujícími, kurátory, grafikem, dodavateli služeb, příprava instalace a deinstalace, obsahové a organizační zajišťování vernisáží výstav), sestavování ročního rozpočtu galerie, zodpovědnost za jeho dodržování, zajišťování doprovodných programů a dalších kulturních, vzdělávacích a společenských akcí, …

Požadavky:
– vzdělání: vysokoškolské v oboru dějiny umění či v příbuzných oborech,
– velmi dobrý přehled o současném českém výtvarném umění,
– praxe v předmětné oblasti – výhodou,
– osobnostní a manažerské předpoklady,
– zkušenost s prací při přípravě a realizaci výstav – expozic a s pořádáním dalších kulturních akcí,
– zkušenost s řízením kolektivu,
– znalost účetnictví příspěvkových organizací – výhodou,
– znalost práce na PC, MS Office, Word, Excel, Internet,
– schopnost koncepčního myšlení,
– schopnost týmové spolupráce,
– důslednost v práci a spolehlivost,
– časová flexibilita,
– trestní bezúhonnost,
– řidičský průkaz skupiny B,
– znalost cizího jazyka – výhodou.
Platové podmínky:
11. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, příplatek za vedení + možnost osobního příplatku.
Místo výkonu práce: Příbram
Nástup: 01.12.2019, příp. dohodou
Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
a) motivační dopis,
b) písemně zpracovaný návrh koncepce rozvoje galerie na období následujících 3 let v rozsahu tří stran A4,
c) životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
d) fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku je nutno podat písemně. Přihlášku lze odeslat na adresu: Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I nebo doručit osobně do podatelny MěÚ Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I.
Bližší informace na T 318 402 224 – oddělení personální a vnitřních věcí.
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) místo trvalého pobytu uchazeče,
d) datum a podpis uchazeče,
e) pro rychlejší komunikaci telefon či e-mailovou adresu.
Přihláškou se rozumí samostatný doklad. Úplnost přihlášky a doložení požadovaných příloh je podmínkou pro vznik pracovního poměru. Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a v souladu s platnými právními předpisy.
Správcem osobních údajů (dále jen „správce“) je město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I, IČO: 00243132. Náležitosti přihlášky vyplývají z požadavků zaměstnavatele pro výkon uvedené činnosti. Poskytnutí kontaktních údajů je dobrovolné a slouží pouze k snadnější komunikaci s uchazeči (subjekty údajů) v rámci daného výběrového řízení. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšným uchazečům vráceny přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení.
Přihláška do výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uchována u správce po dobu 5 let, po jejím uplynutí dojde k ukončení zpracování osobních údajů v souvislosti s těmito dokumenty, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů. Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) má subjekt údajů v čl. 15–21 garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce.
Lhůta pro podání přihlášky: doručit nejpozději 6. 9. 2019 do 12 hodin. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.
Vybraný uchazeč bude před vznikem pracovního povinen doložit:
a) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce (U cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost – vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.),
b) úředně ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Jednání výběrové komise je neveřejné. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Přihlášky nelze zasílat prostřednictvím e-mailové pošty.