Uzávěrka 12. 3.

Galéria MEDIUM (Bratislava) – konkurz (vedoucí)

Publikováno 11. 3. 2019

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúci/a Galérie MEDIUM.

Podmienky prijatia: 
– VŠ vzdelanie 2. stupňa
– schopnosť koncepčnej, riadiacej a organizačnej práce,
– znalosť anglického jazyka (min. B2 podľa CEF),
– obhájenie písomne spracovanej koncepcie odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galérie.
Všeobecné podmienky prijatia:
– splnenie požadovaných odborných podmienok,
– bezúhonnosť,
– predloženie požadovaných písomných materiálov,
– osobná účasť na výberovom konaní.
Odborné podmienky prijatia:
– schopnosť dramaturgicky zabezpečovať program a prevádzku galérie podľa požiadaviek a potrieb VŠVU (viď príloha výzvy),
– organizačné schopnosti a samostatnosť v komunikácii s partnerskými inštitúciami,
– flexibilnosť a operatívnosť v riadení galérie,
– schopnosť vypracovania projektov pre grantovú podporu činnosti a rozvoja galérie,
– organizovať sprievodný program k výstavám a kultúrnym podujatiam galérie,
– organizovať diskusné fóra k aktuálnym spoločenským témam,
– samostatne zabezpečovať PR galérie (komunikáciu s verejnosťou a médiami).
Priebeh výberového konania: 
– prezentácia doterajšej odbornej činnosti uchádzača/ky (cca 5 min.),
– prezentácia konceptu odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galérie (cca 15 min.),
– rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženej koncepcie (cca 10 min.).

Termín podania prihlášok do: 12. 3. 2019

Termín nástupu: apríl 2018

K prihláške do výberového konania uchádzači priložia:
– profesijný životopis,
– fotokópie dokladov o vzdelaní (vysvedčenie, diplom),
– výpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
– písomne spracovanú koncepciu odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galérie.

Prihlášky s potrebnými dokladmi žiadame zaslať na adresu:
Vysoká škola výtvarných umení, Personálny úsek
Hviezdoslavovo nám. 18
SK-814 37 Bratislava.

Viacej tu.

Kontakt: Jana Tomšíková, E , T 00421/02/5942 8513