Uzávěrka 7. 5.

Farma v jeskyni – konkurz (performer – muž)

Publikováno 20. 4. 2023

Mezinárodní divadelní studio Farma v jeskyni v Centru současného umění DOX hledá od sezóny 2024 performery (muže).

Zajímá tě pohybové divadlo chceš být součástí autorské multimediální tvorby Farmy v jeskyni? Na přezkoušení aktuálních inscenací hledáme od začátku sezóny 2024 mužské performery.

Požadavky

 • věk od 25 let (není podmínkou)
 • přesvědčivý fyzický výraz, smysl pro muzikálnost a rytmus v pohybovém projevu
 • kompatibilita nebo ochota učit se specifický pohybový výraz Farmy v jeskyni (nízké těžiště, práce s intencemi, vysoká energie atd.)
 • jasná motivace a osobní angažovanost jak v procesu práce, tak během repríz představení
 • ochota učit se a osobnostně růst
 • časová flexibilita
 • znalost angličtiny na komunikativní úrovni
 • zkušenosti s obdobným žánrem jsou vítány, ale nejsou podmínkou
 • preferujeme zájemce o dlouhodobou spolupráci

Nabízíme

 • příležitost spolupráce s profesionálními umělci v mezinárodně oceňovaném souboru
 • platformu pro kontinuální osobní a pracovní rozvoj a získávání dalších zkušeností ve fyzickém divadle
 • účinkování v aktuálních projektech Farmy v jeskyni a možnost zapojit se do tvorby nových projektů
 • Zahájení spolupráce začátkem sezóny 2024

Casting

Pozvání na casting se uskuteční na základě Vámi zaslaných materiálů, poté Vám zadáme úkoly k přípravě. Vlastní casting proběhne formou working session ve dnech 14. a 15. 5. 2023 (v průběhu festivalu Bread&Dance Prague) v Centru současného umění DOX v Praze. Vybraní performeři před zahájením spolupráce projdou přípravným workshopem Immerse Performing v červenci 2023.

Preferujeme zájemce z ČR, Slovenska nebo sousedních zemí se zájmem o dlouhodobější spolupráci.

Přihlášky

Do 7. 5. 2023

O nás

Mezinárodní divadelní soubor Farma v jeskyni se z „divadelní laboratoře“ vyvinula v angažované těleso jehož autorská tvorba přesahuje různé druhy umění, i umění samotné. Zaměřuje se na současné společenské jevy a noří se do témat, která zpracovává prostřednictvím různých uměleckých tvarů a vzdělávacích formátů.

Od roku 2018 působí Farma v jeskyni jako rezidenční soubor Centra současného umění DOX, se kterým sdílí odvahu vyjadřovat se uměním k palčivým tématům a překračovat zavedené hranice kulturního světa. Neváhá nabourávat obvyklé způsoby myšlení a otevírat nové náhledy na dění ve společnosti i chápání jednotlivých uměleckých forem.

Více informací na www.farminthecave.com

———-ENGLISH———-

INTERNATIONAL THEATRE STUDIO FARM IN THE CAVE BASED IN THE DOX CENTRE FOR CONTEMPORARY ART IS LOOKING FOR MALE PERFORMERS
(From the season 2024)

Are you interested in physical theatre and do you want to be part of authentic Farm in the Cave’s multimedia works? We are looking for male performers who would understudy parts in our current projects. The start of our collaboration is planned for the beginning of 2024 season.

Prerequisities

 • Minimum age of 25 (not mandatory)
 • A solid physicality and sense of musicality and rhythm in the physical expressio
 • Compatible with or willing to learn the company‘s authentic way of movement and expression (low core, high energy, “juicy” movement, etc.
 • Strong personal engagement both for the working process and for performin
 • Commitment and willingness to learn and grow
 • The company strategically prefers performers interested in a long-term collaboratio
 • Time flexibility
 • English at least on a basic level

We offer

 • An opportunity to work with professional artists in a multi-award-winning international company
 • A platform for individual development and gaining additional experience in physical theatre
 • Understudy parts in older projects and an opportunity to contribute to the creation of the new project of Farm in the Cave
 • Beginning of the collaboration during the season 2024

Castin

The invitation to the casting in DOX Centre for Contemporary Art in Prague will take place based on the revision of your application materials. We will then send you tasks which we would like you to prepare for the working session. The dates for this working session will be the 14th–15th of May 2023 (during the Bread & Dance Prague networking festival). Selected performers will prepare for our collaboration by taking part in our Immerse Performing workshop in July 2023.

We prefer applicants from the Czech Republic, Slovakia or neighbouring countries with interest in a long-term collaboration.

Applications

Apply until 7th May, 2023

About us

International theatre ensemble Farm in the Cave has evolved from a “theatre laboratory” into an engaged ensemble whose original work transcends various art forms, and art itself. Their original productions arise from research of neglected phenomena and the studio explores their topics through the lens of various artistic approaches and educational formats.

Since 2018, Farm in the Cave has been in permanent residence at the DOX Center for Contemporary Art, with which they share the courage to express their views on burning issues through art, and to transcend the established borders of the cultural world.

More information about Farm in the Cave at www.farminthecave.com