Uzávěrka 12. 8.

FAMU – konkurz (vedoucí Katedry produkce)

Publikováno 13. 7. 2022

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na místo akademické/ho pracovníka/pracovnice a vedoucí/ho Katedry produkce FAMU.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 4) a odst. 3), a dále § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Požadavky:

• Vysokoškolské vzdělání
• Odborná a profesní znalost filmu a audiovizuálního umění obecně
• Znalost anglického jazyka slovem a písmem
• Finanční management
• Organizační zdatnost, systematičnost, samostatnost, flexibilita a schopnost individuálního přístupu ke studujícím
• Občanská bezúhonnost

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

• 1,0 nebo dle dohody
• Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Předpokládaný nástup: září 2022 nebo dle dohody

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

a) Jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail.

b) Strukturovaný pracovní životopis.

c) Přehled odborné činnosti.

d) Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání.

e) Koncepce rozvoje studijního programu (oboru) a katedry na následující tři roky s ohledem na vytvoření pluralitního prostředí, v němž se studující rozvíjejí na základě svého estetického zaměření, tvůrčích aspirací a svého jedinečného talentu.

f) Definování profilu absolventa bakalářského a magisterského studia. Definování rozsahu rámcového obsahu osvojených praktických dovedností a teoretických znalostí.

g) Definování způsobu výuky vzhledem ke koncepci rozvoje katedry (dílny, ročníkový způsob, po cvičeních, kombinace těchto způsobů apod.).

h) Definování personální politiky katedry: personální složení (odborníci z praxe, teoretici, profesionální pedagogové apod.).

i) Návrhy konkrétních forem spolupráce mezi katedrami, výčet společných cvičení.

j) Návrh optimalizace množství cvičení s ohledem na kapacitní a organizační možnosti Studia FAMU a Katedry produkce FAMU.

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 12. 8. 2022 elektronicky na emailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení na vedoucí/ho KP. Výběrové řízení se uskuteční formou veřejného slyšení nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášek.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.czwww.famu.cz.