Uzávěrka 23. 3.

FAMU – konkurz (vedoucí Kabinetu historie a teorie audiovize FAMU)

Publikováno 21. 2. 2023

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na místo akademické/ho pracovníka/pracovnice a vedoucí/ho Kabinetu historie a teorie audiovize FAMU.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 4) a odst. 3), a dále § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Požadavky:

• vysokoškolské vzdělání doktorského stupně;
• odborná a profesní znalost současné audiovize, metodologií výzkumu a publikací;
• orientace v současné české a světové kinematografii a televizní tvorbě;
• znalost anglického jazyka slovem a písmem;
• finanční management (orientace ve financování veřejných vysokých škol, vnitřních a veřejných grantů, systémů RIV a RUV);
• organizační zdatnost, komunikační schopnosti, systematičnost, samostatnost, flexibilita;
• občanská bezúhonnost.

Předpokládaná výše pracovního úvazku:
• 0,5
• platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Předpokládaný nástup: duben 2023 nebo dle dohody

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

a) Jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail.

b) Strukturovaný pracovní životopis.

c) Přehled odborné a publikační činnosti.

d) Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání.

e) Motivační dopis.

f) Koncepce fungování Kabinetu historie a teorie audiovize jakožto organizátora společné výuky a podpory dalších pracovišť FAMU o rozsahu minim. 2 normostran. Toto nově vznikající pracoviště by mělo plnit primárně tyto funkce:

1) koordinace a částečné zajišťování společné fakultní teoretické a historické výuky;

2) vlastní výzkumná činnost a koordinace společných výzkumných projektů ve spolupráci s katedrami;

3) vedení a oponování teoretických kvalifikačních prací studujících a metodická pomoc pro katedry v této oblasti.

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 23. 3. 2023 elektronicky na e-mailovou adresu kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení na vedoucí/ho kabinetu. Výběrové řízení se uskuteční formou veřejného slyšení nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášek.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.czwww.famu.cz.