Uzávěrka 21. 7.

FAMU – konkurz (pedagog/pedagožka Katedry produkce)

Publikováno 21. 6. 2022

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Katedru produkce FAMU – pedagog/pedagožka pro výuku profilových předmětů 1. ročníku bakalářského studijního programu Produkce.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU za dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

• výuka předmětu „Dílna 1. ročníku“, praktika oboru produkce, supervize společných cvičení 1. ročníku a případně výuka dalších předmětů studijního programu Produkce
• vedení a konzultace studentských filmů a cvičení
• vedení a oponování praktických a teoretických bakalářských a magisterských diplomových prací
• účast při přijímacím řízení, při klauzurních zkouškách, účast ve zkušebních komisích státních závěrečných zkoušek a na studijních soustředění katedry produkce

Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je:

• ukončené vysokoškolské vzdělání uměleckého zaměření
• schopnost vést semináře se zaměřením na řízení výroby televizních a filmových audiovizuálních děl (AVD)
• praxe v oblasti filmové / televizní produkce, výroby AVD a řízení výroby AVD
• dobré organizační schopnosti, systematičnost, flexibilita a pracovní nasazení
• přehled o české i světové kinematografii a televizní problematice v ČR i ve světě
• schopnost přednášet v anglickém jazyce vítána

Datum nástupu:

• 1. 9. 2022 nebo dle dohody

Pracovní úvazek:

• 0,5 nebo dle dohody
• platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

• jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
• strukturovaný životopis
• motivační dopis
• vlastní nástin koncepce výuky v rozsahu 3–6 normostran
• soupis uměleckých děl, reprezentujících vlastní tvůrčí činnost
• kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 21. 7. 2022 elektronicky na e-mailovou adresu kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení pedagog/pedagožka KP – vedoucí dílny 1. ročníku. Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášky.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.czwww.famu.cz.