Uzávěrka 14. 7.

FAMU – konkurz (pedagog/pedagožka Centra audiovizuálních studií)

Publikováno 14. 6. 2022

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Centrum audiovizuálních studií (CAS) FAMU.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU za dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

• výuka předmětů zaměřených 3D grafiku, technologii herních enginů a virtuální realitu minimálně v rozsahu 2 kurzy týdně
• vedení, údržba a rozvoj technologického pracoviště pro 3D a virtuální realitu
• účast při přijímacích řízeních, klauzurních zkouškách, ve zkušebních komisích státních závěrečných zkoušek a na studijním soustředění katedry
• vedení a oponování praktických bakalářských a diplomových prací
• účast na vědecko-výzkumné a publikační činnosti katedry

Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je:

• VŠ vzdělání v oblasti výtvarného nebo mediálního umění
• vlastní tvůrčí a umělecká činnost
• vlastní profesionální praxe v oboru 3D grafiky, herních enginů, interaktivity nebo souvisejících oblastí
• pedagogické zkušenosti
• organizační schopnosti, systematičnost, flexibilita a pracovní nasazení
• znalost anglického jazyka na úrovni B2 evropského referenčního rámce

Datum nástupu: srpen 2022 nebo dle dohody

Pracovní úvazek:

• 0,5
• platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

• jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
• kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání
• strukturovaný životopis
• umělecké portfolio
• motivační dopis
• vlastní nástin koncepce výuky

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 14. 7. 2022 elektronicky na e-mailovou adresu kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení akademický pracovník/akademická pracovnice CAS – pedagog/pedagožka pro výuku profilového oboru Audiovizuální studia.

Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášky.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.czwww.famu.cz.