Uzávěrka 29. 2.

Divadlo Radost – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 3. 2. 2020

Rada města Brna vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Divadla Radost.

Požadované předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • minimálně 5 let praxe ve vedoucí funkci v oboru
 • znalost základních principů na nichž je založena příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
 • manažerské a organizační schopnosti
 • znalost českého divadelního prostředí, všeobecný kulturní rozhled
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností a médii
 • vysoká úroveň vyjadřovacích schopností v mluveném i písemném projevu
 • aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka (AJ, FJ, NJ)

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, kontaktní adresu a telefon, vlastnoruční podpis; je možno použít formulář uveřejněný na adrese brno.cz, sekce občan/volná místa a výběrová řízení/formuláře/přihláška na výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky. 

K přihlášce je nutné připojit:

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, cizí státní příslušník obdobný doklad
 • motivační dopis
 • koncepce rozvoje Divadla Radost, příspěvková organizace v období let 2020 až 2025 se zaměřením zejména na:
  • představu o poslání, cílech, řízení a dalším rozvoji organizace a jejím uměleckém směřování;
  • ekonomickou, obchodní a marketingovou strategii;
  • návrh systémového a efektivního využití budov a prostor svěřených organizaci k hospodaření.

Koncepce rozvoje Divadla Radost, p.o. Brno, příspěvková organizace bude zpracována v rozsahu max. 5 normostran A4 strojopisu. Koncepce rozvoje, motivační dopis a strukturovaný profesní životopis budou předloženy jak v písemné, tak i v elektronické podobě, v elektronické podobě budou zaslány na e-mailovou adresu: .

Základní podklady pro zájemce o výběrové řízení – výroční zprávy a zřizovací listina organizace jsou uveřejněny na internetových stránkách http://www.divadlo-radost.cz/o-divadle/dokumenty/, schválený příspěvek z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2020 je zveřejněn na http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/

Předpokládaný nástup do funkce: dle vzájemné dohody

Platové podmínky jsou stanoveny dle právních předpisů platných pro příspěvkové organizace, platová třída 13 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v obálce označené slovy „Výběrové řízení – ředitel/ka Divadla Radost, p. o.“ nejpozději do 29. 2. 2020 (včetně) na adresu:

Magistrát města Brna
Personální oddělení
Dominikánské náměstí 1
601 67 Brno

Výše uvedený termín platí i pro zaslání elektronických dokumentů.