Uzávěrka 25. 9.

Brno – konkurz (referenta/ka Odboru kultury MMB pro uměleckou a muzejní činnost)

Publikováno 9. 9. 2022

Přidejte se do týmu Odboru kultury! Momentálně hledáme někoho, kdo se bude starat o agendu čestných hrobů, podílet se na realizaci nových výtvarných děl a zabezpečovat odbornou zřizovatelskou činnosti vůči příspěvkovými organizacím Brna (Muzeum města Brna, TIC BRNO a Dům umění města Brna).

Charakteristika pozice:

Zabezpečuje vůči příspěvkovým organizacím Muzeum města Brna, TIC BRNO a Dům umění města Brna odborné zřizovatelské činnosti (metodika, komunikace, analýza a vyhodnocení činnosti organizace a ředitele, návrhy řešení problémů). Zajišťuje agendu čestných hrobů (zajišťuje a připravuje podklady pro uměleckou realizaci náhrobků, administruje návrhy pro umísťování zemřelých významných osobností na čestném pohřebišti nebo do čestných hrobů Ústředního hřbitova v Brně, vede evidenci čestných hrobů, administruje související veřejné zakázky), dále se podílí na zajištění realizace nových výtvarných děl městem Brnem. Podílí se na zahraniční spolupráci odboru. Aktivity Odboru kultury MMB naleznete na https://kultura.brno.cz/.

Platové podmínky: 10. platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících.

Termín nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení, příp. dle dohody

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
 • orientace v prostředí brněnské a české kultury a všeobecný kulturní rozhled,
 • znalost některého neslovanského jazyka (angličtina, němčina, francouzština),
 • dobrý písemný projev a komunikační schopnosti v českém jazyce, psychická odolnost, samostatnost, spolehlivost, flexibilita,
 • znalost práce na PC – Word, Excel.

Dále výhodou:

 • vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na muzejnictví, výtvarné umění, umění či kulturu obecně,
 • orientace v činnosti příspěvkových organizací Muzeum města Brna, TIC BRNO a Dům umění města Brna,
 • znalost principů fungování příspěvkových organizací zřizovaných územně samosprávným celkem,
 • praxe ve veřejné správě.

Nabízíme:

 • zaškolení v el. systémech používaných při výkonu práce (e-spis, GINIS, aj.),
 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),
 • výbornou dostupnost – pracoviště v centru Brna,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna (sick days),
 • pružnou pracovní dobu,
 • závodní stravování,
 • a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. na penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou:

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

 • název a číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

 • profesní životopis,
 • motivační dopis,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie),
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 16. 9. 2022 (včetně, pozn Culturenetu: datum uzávěrky bylo prodlouženo do 25. 9. 2022) na adresu:

Magistrát města Brna
Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno.

Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.