Uzávěrka 7. 8.

Brno – konkurz (Oddělení kulturních služeb)

Publikováno 24. 7. 2019

Statutární město Brno – Magistrát města Brna oznamuje vyhlášení výběrového řízení na funkční místo úředníka/úřednice v pracovním poměru na dobu neurčitou: specialista analýz a evaluace s místem výkonu práce Oddělení kulturních služeb, Odbor kultury.

Charakteristika pozice:

Zajišťuje zpracování výzkumů a analýz oblasti kultury při přípravě strategických, koncepčních a analytických dokumentů města Brna. Nastavuje systém vyhodnocování kulturní politiky města, zajišťuje k tomuto účelu sběr a vyhodnocování dat v oblasti kultury.  Sleduje aktuální stav, vývoj a trendy v ČR i v zahraničí v oblasti evaluace kulturní politiky a získané poznatky aplikuje v činnosti oddělení. Podílí se na aktivitách potřebných k přípravě na soutěž o titul Evropské hlavní město kultury 2028, zodpovídá za realizaci jednotlivých tuzemských i mezinárodních projektů, vyhledává a zapojuje se do mezinárodních projektů a sítí zaměřených na výměnu know-how a nejlepších příkladů z praxe. Vyhledává nová média pro plnění svých úkolů.

Bližší informace o druhu práce podá: Pavla Lukešová, vedoucí Oddělení koncepce a rozvoje, T 542 172 056, E a Kateřina Vorlíčková, vedoucí odboru kultury, T 542 172 077, E

Platové podmínky: platová třída 10 – základní platový tarif od 19 760 do 29 740 Kč dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících.

Termín nástupu: dle dohody, možno ihned po ukončení VŘ

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
 • znalost angličtiny slovem a písmem na úrovni B2,
 • orientace v komunikaci na sociálních sítích,
 • dobrý písemný projev a komunikační schopnosti v českém jazyce, psychická odolnost, samostatnost, spolehlivost, flexibilita,
 • uživatelská znalost práce na PC – Word, Excel, Internet.

Dále výhodou:

 • zkušenosti se zpracováním projektů nebo koncepčních dokumentů v oblasti kultury,
 • zkušenosti a praxe se získáváním a zpracováním dat, tvorbou analýz,
 • znalost GIS a statistického softwaru,
 • znalost práce s databázemi,
 • orientace v prostředí brněnské kultury a všeobecný kulturní rozhled,
 • znalost dalších světových jazyků.

Nabízíme:

 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),
 • příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv,
 • výbornou dostupnost – pracoviště v centru Brna,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna (sick days),
 • umístění dítěte v dětské skupině (zařízení jesličkového typu pro děti od 1 do 4 let),
 • výhodu závodního stravování,
 • a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, říspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou:

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

název a číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

 • profesní životopis,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

___________________________________________________________________________

Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 7. 8. 2019 (včetně) na adresu:

Magistrát města Brna
Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno.

Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.