Uzávěrka 9. 1.

Bratislava-Staré Mesto – konkurz (Oddělení kultury)

Publikováno 4. 1. 2023

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, hľadá kolegu/kolegyňu na obsadenie pracovného miesta na pozíciu odborný referent/referentka na Oddelení kultúry.

Termín nástupu: ihneď (ASAP)

Zmluvná mzda (brutto):  1 350 eur po skúšobnej dobe možnosť úpravy pohyblivej zložky mzdy

Náplň práce: 

  • Vykonáva špecializované odborné činnosti v súvislosti s kultúrnym dianím v mestskej časti, najmä v SCVaK Pistoriho paláci.
  • Zabezpečuje prípravu podkladov čiastkových návrhov bežného rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov.
  • Zabezpečuje realizáciu koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti, organizuje voľno-časové aktivity pre rôzne skupiny obyvateľov v mestskej časti, dramaturgiu podujatí, mapuje a podporuje kultúrne aktivity osôb, organizácií pôsobiacich na území mestskej časti v zmysle priorít a zámerov mestskej časti.
  • Predkladá strategické koncepčné výhľadové plány centra kultúry s cieľom ich trvalo udržateľného rozvoja za účelom zvyšovania úrovne kultúrnych podujatí v mestskej časti, zodpovedá za prípravu tlačovej propagácie pre SCVaK Pistoriho palác.
  • Pripravuje podklady na prípravu a realizáciu verejného obstarávania v rozsahu vymedzenej odbornej pôsobnosti oddelenia a pridelených finančných prostriedkov, pripravuje a realizuje projekty v oblasti kultúry ( SCVaK Pistoriho palác ), spracováva štatistické zistenia za oblasť kultúry.
  • Spolupracuje s kultúrnymi (aj zahraničnými) oddeleniami resp. s ich inštitúciami partnerských miest MČ Bratislava-Staré Mesto, s kultúrnymi inštitútmi zahraničných ambasád v hl. meste Bratislave.
  • Spolupracuje s kultúrnymi oddeleniami resp. s ich inštitúciami hl. mesta SR Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja a podľa potreby aj s inými mestskými časťami Bratislavy, so štátnou správou a štátnymi organizáciami ovplyvňujúcimi kultúru v Bratislave, najmä v MČ Bratislava-Staré Mesto, s neštátnymi (NGO) organizáciami aj jednotlivcami na činnosti, ktorá sa týka kultúry v MČ Bratislava-Staré Mesto.
  • Pripravuje a realizuje podujatia významovo aj nad rámec činností staromestských centier kultúry a vzdelávania.

Podrobnosti