Uzávěrka 27. 4.

Bratislava – konkurz (vedoucí Oddělení kultury)

Publikováno 13. 4. 2023

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava hľadá vedúceho/vedúcu Oddelenia kultúry.

Hľadáme otvoreného a kreatívneho človeka, ktorý bude napĺňať ciele rozvoja kultúry mesta Bratislava v súlade s Koncepciou udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030. Človeka, ktorý rozumie kultúre, má prehľad v oblasti kultúrnych politík na úrovni miest či regiónov. Motivovaného/ú manažéra/manažérku s nadšením pre kultúru a verejnú službu, so skúsenosťami s riadením tímov, ktorý/á vie samostatne pracovať na výzvach, pred ktorými kultúra stojí a chce prispieť k rozvoju kultúry v hlavnom meste.

Koncepcia: https://bratislava.sk/kultura-a-komunity/koncepcia-kultury

Popis pracovného miesta

Riadi, zabezpečuje organizuje a zodpovedá za činnosť oddelenia. Oddelenie kultúry zodpovedá za implementáciu koncepcie kultúry hlavného mesta, realizáciu grantových mechanizmov mesta na podporu kultúry a komunít, metodické usmerňovanie a rozvoj kultúrnych organizácií mesta (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave, Múzeum mesta Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, Zoologická záhrada Bratislava, Nadácia mesta Bratislavy), ku ktorým zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta a ucelenú agendu kultúrneho dedičstva a ochrany pamiatkového fondu.

Viac o činnosti oddelenia: https://bratislava.sk/kultura-a-komunity/koncepcia-kultury/oddelenie-kultury

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2–3 %.
 • Možnosť profesijného a odborného rastu.

Ďalšie benefity

 • Pružný pracovný čas.
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc.
 • Možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií.

Mzda: 2 000 eur – podľa skúseností možnosť priznania osobného príplatku (finálna úroveň ponúkanej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta).

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – spoločenské vedy, humanitné vedy, verejná správa a príbuzné odbory (v prípade relevantných skúseností môže byť aj iné zameranie).
 • Riadiaca prax a riadenie projektových tímov min. 3 roky.
 • Odborná prax v oblasti pôsobenia min. 5 rokov.
 • Prehľad v oblasti kultúrnej politiky, problematiky zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry v Bratislave, kultúrneho a kreatívneho priemyslu podmienkou.
 • Skúsenosť s tvorbou strategických materiálov a prax vo verejnej správe výhodou.
 • Aktívna znalosť anglického jazyka.
 • Organizačné a riadiace schopnosti, spoľahlivosť, pracovitosť, flexibilita, precíznosť, odolnosť voči stresu, komunikatívnosť, samostatnosť.
 • Ovládanie PC na používateľskej úrovni.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 • Štruktúrovaný životopis s uvedením 3 referencií (kontaktov).
 • Motivačný list.
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Písomná koncepcia výkonu funkcie (max. 2 strany) v nadväznosti na Koncepciu udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030, dostupnú na webovej stránke mesta Bratislava.

Pozn.: Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobné stretnutie len vybraných uchádzačov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 27. 4. 2023.

Podrobnosti